Thursday, October 28, 2010

തലപ്പാവ് ചരിത്രസത്യം

‘തലപ്പാവ്’ വീണ്ടും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു വ്യാഴം, 28 ഒക്‍ടോബര്‍ 2010( 15:14 IST ) “ഞങ്ങള്‍ വധിച്ചവരൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളവരായിരുന്നില്ല” -ഗര്‍ജ്ജനം പോലുള്ള സഖാവ് ജോസഫിന്‍റെ ശബ്ദം പ്രേക്ഷകരുടെ നെഞ്ചിലേക്ക്ഇടിഞ്ഞിറങ്ങി. തലപ്പാവ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ബിഗ്സ്റ്റാര്‍ പൃഥ്വിരാജ്അവതരിപ്പിച്ച ആ കഥാപാത്രവും ലാല്‍ അനശ്വരമാക്കിയ രവീന്ദ്രന്‍ പിള്ള എന്നകഥാപാത്രവും ഇന്ന്, ഒക്ടോബര്‍ 28ന് പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില്‍ വീണ്ടുംഓടിയെത്തുകയാണ്. നക്സല്‍ വര്‍ഗീസ് വധക്കേസില്‍ മുന്‍ ഐജി ലക്ഷ്മണയ്ക്ക്ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണര്‍ന്നപ്പോള്‍ നടനുംഎഴുത്തുകാരനുമായ മധുപാല്‍ നക്സല്‍ വര്‍ഗീസിന്‍റെ വധത്തേക്കുറിച്ചാണ്ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. ആ കഥ സിനിമയാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുംതിരക്കഥാകൃത്ത് ബാബു ജനാര്‍ദ്ദനനെ കാണുകയുമായിരുന്നു. 1970കളില്‍വയനാട്ടിലെ തിരുനെല്ലിയിലും പരിസരത്തും നടന്നവിപ്ലവപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ബാബു ഗവേഷണം നടത്തി. ഒരു കെട്ടുറപ്പുള്ളതിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. ‘തലപ്പാവ്’ 2008ലാണ് റിലീസായത്. പൃഥ്വിയുടെയും ലാലിന്‍റെയും ഉജ്ജ്വലമായഅഭിനയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നമായിരുന്നു ആ സിനിമ. കേരളത്തിലെ നക്സല്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും വയനാട്ടിലെ ജന്‍‌മി - കുടിയാന്‍സംഘര്‍ഷങ്ങളെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ യുവതലമുറയെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതായിരുന്നു ആചിത്രം. മികച്ച നടനായി ലാലിനെയും മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനായി മധുപാലിനെയും സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ ആ വര്‍ഷം പുരസ്കാരം നല്‍കി ആദരിച്ചു. ഇതുള്‍പ്പടെ ഒട്ടേറെപുരസ്കാരങ്ങള്‍ നേടിയ തലപ്പാവ് പല വിദേശമേളകളിലും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു. നക്സല്‍ വര്‍ഗീസും രാമചന്ദ്രന്‍ നായരും ഐ ജി ലക്ഷ്മണയും വീണ്ടുംവാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ ‘തലപ്പാവ്’ എന്ന സിനിമയും ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടുകയാണ്

Thursday, August 26, 2010

FACE BOOK INTER ACTIVE NOVEL CHAPTER 7

t^kv _pIv 7

A\nXæamcn F¶ t{]m{Kmw Hm^okÀ(tIcf bp\nthÀkÂ) \ho³ tem¸Ênsâ Nphcn ]Xn¨Xv

Hê h\nX I½oj\n \Âæ¶ ]cmXnsIm­v CÃm¯, AsænÂ, Hcn¡epw {]ISn¸n¡m¯ kvt\lw D­m¡m³ ]äptam? PohnX¯n Hê]mSv \ã§Ä D­m¡nb 12 hÀj§Ä XncnsI e`nçtam? F¦n Rmëw sImSpçw Hê ]cmXn. Asæn Xs¶ C§s\ kvt\ln¨v AbmtfmsSm¸w Pohn¨psImÅm³ AbmÄ ]dªn«nÃtÃm. IeymWw Ignªp A©pamkambt¸mÄ Fs¶ Xncn¨pho«n sIm­phn«nêì. hnfn¡m³ Rm³ hcmsa¶v kt´mjt¯msS A½tbmSv ]dbp¶Xv Rm³ tIÄ çIbpw sNbvXp. ]s£ F\n¡dnbmambnêì Hcn¡epw AbmÄ hcnsöv.

HcmgvN A½bpsSbpw AÑsâbpw IqsS kt´mjambn \n¶n«v Rm³ ]dªp Fs¶ AbmfpsS ho«nÂXs¶ sIm­mçhm³. A½bpw AÑëw Rm³ ]dªXpt]mse sN¿pIbpw sNbvXp, kt´mjambn, Hìw AdnbmsX. A¶v AbmÄ FÃmhêw t]mæ¶Xnëaps¼ InS¸papdnbnse Nphcnt\mSv tNÀ¯p\nÀ¯n ]dª Hê hmIyap­v. \ns¶sb\n¡v th­m¶v Xoêam\n¨v sIm­m¡nbXm... XncnsI h¶Xv \nsâ Cã¯n\v. Ft¸mÄ thWsa¦nepw Xncn¨pt]mImw acnç¶Xphsc \o ChnsS Xmakn¨mepw F\n¡v \ns¶ thWsa¶v tXm¶nÃ. F´pthWsa¶v \n\¡v Xoêam\n¡mw.

Fsâ PohnX¯nsâ t_m­v CXmWv. As¶\n¡v {]mbw ]s¯m¼Xpw N´ptam\v Fsâ hbän Hêamkhpw. A¶v FÃmw th­msb¶v Xoêam\n¡m³ F\n¡v tXm¶nbnÃ. A§s\bmbnês¶¦n C{Xbpw \ãw Fsâ PohnX¯n D­mhnÃmbnê¶ncnçw. ]s£ Rm³ Imcy§Ä t]mknäohv Bbn ImWm\m{Klnç¶ HcmfmWv hcmëÅsX´mbmepw hê¶nS¯ph¨v ImWmsa¶v IêXn H«pw kw{`an¡msX Pohnç¶hÄ.

Fs¶kvt\lnç¶hêsS ap¶n kzbw shfns¸Sphms\t´m F\n¡mhmXnê¶XpsIm­v FÃmw DÅneS¡n Rm³ PohnçIbmbnêì. Cs¸mgpw. AÑsâ Al¦mcw, FÃmw t\Snsb¶Xv, Fs¶bpw HcÀ°¯n Al¦mcnbm¡nbnêì. \½psS ZpxJw \½psS kzmÀ°XbmWv. AXv aäpÅhcn ASnt¨Â¸nçhm³ {ian¡êXv. ssZhw \ap¡mbn IêXnh¨Xv \ap¡v Aë`htbmKyamhpw. ]pd¯v \nìw t\mç¶ GsXmcmÄ çw Fsâ PohnXw Imét¼mÄ Akqb tXmìw. A{Xbpw kpµchpw kpc`nehpamb Hê PohnXw F\nç­v. kXyambpw A§s\bÃsb¦nepw AXv tXm¶n¸nçhm³ F\n¡mhpì­v. AsXmcë{KlamWv. \½psS k¦S§Ä F{Xtbm sNdpXpw Hcn¡epw Hê NÀ¨sím BtemN\t¡m AëhZ\obaÃm¯XpamsW¶v tXm¶nbm temIs¯ Gähpw kt´mjhXnbmb bphXn Rm\mhpw.

a\Ên BÀçw th­m¯ DSaØ\nÃm¯ at\mlcamb Hê {]Wbap­v. Fsâ sImepÊnsâ Inep¡¯n Iq«nh¨ncnç¶ a©mSnbn æ¶nçêhn Hcn¡epw ssItamiw h¶n«nÃm¯ Fsâ _meyap­v. BÀ¯e¨ps]¿p¶ agbn Fsâ Nncnbpw Ic¨nepap­v. A§s\ Rm³ IêXp¶ F\n¡nÃm¯sXÃmap­v. Fsâ PohnXs¯ aäpÅhêsS PohnXhpambn XmcXayw sNbvXm Hê]mSpædhpIfp­mhpw HêhÄ Blmcw ]mIsN¿pt¼mÄ æ«nIfpsS XmÂ]cyw t\mçw. F¶mepw `À¯mhnsâ Cã¯në ap³ Xq¡w \Âæw. Aeamcbn \nìw Hê {UsÊSpçt¼mÄ AXn `À¯mhnsâ {]nbw Iméw. Ft¸mtgepw AXv \n\¡nW§pw F¶bmÄ ]dª HmÀ½bnemhpw. æfnçt¼mÄ Hê \mW¯nsâ kt´mj¯nsâ kvacWbp­mhpw. ]s£ Fsâ PohnX¯n A§s\sbm¶nÃ. F´p­m¡nbmepw AXnë¸pw Fcnhpw ]mI¯n\mbm aXn. sImÅmsat¶m CsÃt¶m A`n{]mbanÃ. Cãsam A\nãtam apJNe\¯nep­mhnÃ. \o Ignt¨m F¶ tNmZyanÃ. Aeamcbnse hkv{X¯n AbmfpsS XtemSep­mhnÃ. Is®gpXWtam, s]m«phíWtam Fs¶mìw Nn´n¡­. æfnçt¼mÄ Rms\sâ tZlw Adt¸msS t\mçw, HcmWnsâbpÅn Hê tamlhpw D­m¡m\mhm¯ D]tbmKiq\yamb H¶v. kuµcyhkvXp¡tfm AXv \ne\nÀ¯mëÅhtbm Rm³ D]tbmKnç¶nÃ. Bêw ImWm\nÃm¯ BÀçw A`n{]mbanÃm¯ Hê icocs¯çdn¨v Nn´nç¶sX´n\v?

Hê ho«n Hê apdnbn Hê InS¡bn Ignbp¶hcmbnêì BZyw. ]ns¶ AXv c­v I«nte¡mbn. Ct¸mÄ c­p apdnbnÂ. PohnX¯nsâ ]ptcmKa\w BWnXv. Hê _Ôhpansænepw c­pt]À, Hcméw s]®pw, X½n Hê ssewKnImIÀjWsa¦nepw D­mhntÃ...? CXnt¸mÄ AXpanÃ. Hêan¨nê¶v sSenhnj³ Iméì. Hê Xnt¿ädn BfpIfnê¶v kn\na Imé¶Xpt]mse. Nnet¸mÄ Nne Imcy§Ä kw kmcnçì. BtKmf{]iv\§sfçdn¨v s]mXpØe§fn NÀ¨sN¿p¶hsct]mse.. NÀ¨ív tijw AhÀ ]ncnbpw ]ns¶sbmcn¡epw AhÀ I­pap«sdbnÃ. B Hê amäw am{Xw ChnsS kw`hnç¶nÃ.

Hê henbSn³ \ndsb sFkv{Iow Aѳ hm§n¯ì. F\nçam{Xw Ign¡m³ BsWìw ]dªp. ]s£ sFkv{Iow Ft¶mSv ]dªp Rm³ Ignç¶Xv sFkv{Ioan\v Cãaà F¶v. B sFkv{Iow ssI¿n ]nSn¨v Xn¶m³ ]ämXncnç¶ Hê æ«n. B k¦Sw am{XsabpÅp. æd¨pImew Ignbpt¼mÄ FÃmw amdpw. AsXmê hnizmkamWv. Pohnçhm³ t{]cn¸nç¶ hnizmkw. Rmt\ähpw IqSpX kt´mjnç¶Xpw BËmZnç¶Xpw ho«n AXnYnIÄ hêt¼mgmWv. At¸mÄ AbmÄ Ft¶mSv Nncn¨v kw kmcnçw. Rmëw FÃmhêw \nÂç¶ ss[cy¯n Abmsf sXm«pê½n, AÂ]w ækrXnImWn¨v hfsc BËmZhXnbmbn A`n\bnçw. AsXmê hÃm¯ Aë`hamWv. Hê ]pXnbtemIw, ]pXnb PohnXw At¶cw am{Xw Hê kn\nat]mse FÃmw s]s«¶v, BfpIfpsS Cã¯n\ëkcn¨v. Bin¨v IeymWw Ign¨v AXn Bêw sImXnç¶ a¡fp­mbn Cuizc³ sFizcyhpw kt´mjhpw Hêan¨ \ÂInb Hê hoSv. AsXmê kz]v\w am{XamsW¶v Rm³ Xncn¨dnbpì. ssZhw hfsc henbh\mWv Fsâ ho«n A[nIw AXnYnIsfmìw hcmsdbnÃ.

H¶mtemNn¨m Rm³ Fsâ ]£¯p\nìam{Xsa Nn´nçìÅq. Abmsf¸än Nn´n¨pt\m¡ntbm... `mcybpw æªp§fpw AhtcmsSm¸apÅ kt´mj{]Yamb PohnXhpw AbmÄ çw B{Kl§Ä ImWntÃ.... F´psIms­m At¸mÄ tXm¶nbXpt]mse Fs¶ IeymWw Ign¨p, FsâIqsSbp:Å PohnX¯n AbmÄ kt´mjaë`¨n«p­mhnÃ, kaqls¯ `bapÅbmfmbXpsIm­v Fs¶ Dt]£n¨nÃ, Abmsf Dt]£n¨pt]mIm³ Fs¶ t{]cn¸nçì. Fsâ Aѳ A½ A\nb³ AhêsS kt´mjw F¶ kzmÀ°XsIm­v Rm\n§s\ ]nSn¨p\nÂçì. AbmÄ F´pam{Xw klnçì­mhpw?

\½Ä¡nãanÃm¯ Blmcw \½Ä Ign¡nÃ, \½Ä¡nãanÃm¯ hkv{Xw \½Ä [cn¡nÃ, CãanïsXmìw \½Ä sN¿nÃ, At¸mÄ CãanÃm¯ s]®ns\ AbmÄ C{Xbpw klnç¶ntÃ... aqìt\cw Blmcw \ÂIn, DSp¡m³ hkv{Xw \ÂIn, InS¡m³ I«n \ÂIn FÃm Imcy§fqw {i²n¨v AbmÄ Pohnç¶ntÃ... A§s\ t\m¡nbm AbmÄ Hê almßmhtÃ.....AbmfpsS Iogn Ignbp¶ Rm³ `mKyhXnbtÃ.....CsXmìw tNmZy§fÃ. D¯canÃm¯ PohnXw.

Asænepw Cu s]®p§Ä `b¦c Al¦mcnIfmWv. Fs´¦nepw Hê ædhv CÃm¯ kv{XoIsfÃmw XnIª Al¦mct¯msS am{Xsa aäpÅhtcmSv s]êamdpIbpÅp. ssZh§Ä¡v Ft¶mSv `b¦c kvt\lamWv. Fsâ PohnX¯n `À¯mhnsâ kvt\lw Hgn¨v _m¡nsbÃmw F\nç­v. AXpIqSn D­mbnês¶¦n Cu `qanbnse Gähpw henb Al¦mcn Rm\mhpambnêì. ssZh¯n\Xnãaà AXpsIm­mWn§s\sbmê ædhv F\n¡v X¶Xv. F´mbmepw Nne PohnX§Ä AXnsâ hgnIÄ aäpÅhcn \nìw hyXyØamhpsa¶v \mw hnizknçw. F\n¡v AÂ]w Bizmkw tXm¶nbXv CsXgpXnIgnªt¸mgmWv. Rm\nXíp¶Xv shdpsX.... kabw CÃmXm¡nsb¦n am¸v. Xm¦Ä Hê henb kn\na¡mc\tÃ.... CsXms¡ hmbn¡m\mhpsa¦n Fsâ PohnX¯n\v HcÀ°ap­mbn Fì Rm³ IêXpw.

hoWm kpæamcsâ Nphscgp¯pIÄ

{]nbs¸« kmÀ.... BcmWo A\nXæamcn...? AhscgpXnbXv apgphëw Fsâ PohnXw Xs¶bmWv. kmdn\hsc Adnbmtam....? Fsâ PohnXIY Bcmbncnçw AhtcmSv ]dªn«p­mhpI..? Asæn Nnet¸mÄ Rm\ë`hn¨PohnXw Xs¶bmbncnçw Ahêw Pohn¨n«p­mhpI. Hê Imcyw kXyamWv kmÀ temI¯pÅ FÃm kv{XoIfpw HtcXc¯nepÅ hgnbneqsSXs¶bmWv k©cnç¶Xv. \ã{]Wbw, CãanÃm¯ Zm¼Xyw, XmÂ]cyanÃm¯ {]khw, ]ns¶ æ«nbmbm AXnëth­n am{XapÅ inãPohnXw Hê amXncns¸« kv{XotemIw C§s\sbms¡ Xs¶bmbncnçw

CXn\nSbnemWv Nne s]®p§Ä X§Ä ç kaXzw thWsa¶v ]dªv elfbp­mç¶Xv. Hìw \S¡nà kmÀ. Hês]®nëw BWns\m¸w F¯m³ ]änà kmÀ BWnëw s]®nëw c­p PohnXaméÅXv. HcmÄ Xoêam\nçì asämcmÄ AXv \S¸nemçItbm AëkcnçItbm sN¿pì. kv{XoIÄ amXrXzs¯çdn¨pam{Xw ]dªm aXn F¶mWv CubnsS Hê hbʳ _p²nPohn ]dªXv. A§s\]dbm³ AbmÄ IeymWw Ign¨n«pt]mepanÃ. ]s£ AbmÄ A½sbçdn¨mWv ]dªXv tIt«m.. amXrXzs¯çdn¨p]dbm³ IeymWsamìw Ign¡­ AbmÄ P\n¨pPohn¨Xv AbmfpsS A½bpsS IqsSbtà AXpsIm­ AbmÄ ]dbs« ]s£ Rm³ IêXp¶Xv A§s\bÃ

C¶s¯ Ime¯v \½psS \m«nepw Hê]mSv knwKnÄ ^mZÀamêw D­mhp¶Xv Imét¼mÄ AÑ·mêw A½bpsS thjw sIt«­nhêatÃm F¶Xpam{XamWv ]s£ Hê Imcyw Dd¸mWv kmÀ a¡sf A½amÀ hfÀ¯Ww F¦nse AhÀ hnhcapÅ hnthN\_p²nbpÅ kaql¯nëth­ aëjycmhq..... Fsâ Hmtcmtcm h«v Atà kmÀ.....?

Ignª æd¨p Znhkambn kmÀ F\ns¡mìw FgpXp¶nà kmdnt\mSv Rm³ ]dª klmbw kmÀ sNbvXp X¶XpanÃ. A¨mb³ Ft¶mSv ]nW§nbn«ps­¶m tXmìt¶.. Ct¸mÄ ]gbt]mse HêÕmlw ImWnç¶nÃ. Asænepw acn¨pth¶v IêXp¶hêsS PohnXs¯ Pohn¨ncnç¶hctà klmbnç¶Xv. A¨mbm \v kÀÆtam£w In«nbn«p­mhnà kmÀ AXv In«Wsa¦n \½fpsS klmbw AXymhiyw Xs¶bmWv.

HcmfpsS XrjvWbmWv AbmfpsS hn[nbmbnÀç¶Xv XrjvW B{Kl§fp­mçì B{Kl§Ä¡ëkcn¨v {]hr¯n D­mæì {]hr¯n¡ëkcn¨v ^eap­mæì \ÃXmbmepw tamiambmepw.

HcmÄ Abmfn cqVaqeambncnç¶ XrjvWbvsIm¯coXnbn {]hÀ¯nçì acWm\´cw AbmÄ ASp¯ temI¯n {]thinç¶Xv Xsâ {]hr¯nIfpsS kpZrUamb ap{ZIfpambmWv AbmfpsS {]hr¯nIfpsS ^ew AhnsS Aë`hn¨Xnëtijw AbmÄ XncnsI {]hr¯nIfpsS Cu temI¯nte¡v aS§n hêì A§s\ XrjvWIfpÅh³ XpSÀ¨bmbn ]p\ÀP\nçì. C§s\bmWv D]\nj¯n ]dªncnç¶Xv Rm\nXv A¨mbt\mSv ]dªt¸mÄ kXyw F¶mW¨mb³ adp]Sn ]dªXv ImcWw HêacW¯nsâ clkyw I­p]nSn¡m\mbns«¦nepw Hê ]p\À P\\w BhiyamsW¶v A¨mbm³ k¦Ss¸«p.

kmÀ Adnªnêt¶m A¨mbsâ acW¯nsâ ]n¶m¼pd§ft\zjn¨v Btcm sNs¶ìw AhÀ A¨mbmsâ A¸s\ Is­ìw AXp Ignªt¸mÄ Adnbpì B acWs¯ ]än Hê kn\nasbSp¡m³ t]mæs¶ìw AXv icnbmtWm kmÀ F¦n AhtcmSv A¨mb³ ]dª B em]vtSm]nsâ Imcyw ]dªmtem...? Nnet¸mÄ AhÀ klmbn¨m Cu IYs¡mc´yw Is­¯m³ IgnbntÃ...? Rm³ A§s\ IêXpì. B kn\nasbSp¡m³ t]mæ¶hsc kmdn\dnbmtam? Hê kn\naamknIbpsS Hê t]Pv km[\§Ä s]mXnªpsIm­ph¶Iq«¯n I­XnemWv Cu hmÀ¯. Nnet¸mÄ AXv kXyambncnçw AtÃ... A§s\bmhsW... F¦n Fsâ A¨mbsâ acW¯në¯chm[nIfmb LmXIsc Is­¯phm³ t]meoknë Ignbpw. Rm\hsc hnfnçw F§s\sb¦nepw AhêsS ta hnemkw Is­¯pw. kn\na¡mctÃ.... henb _p²naps«mìap­mhnÃ. Aæn kmÀ Fs¶ klmbn¡ntÃ.... shdpsX Ahscçdn¨dnªv AhêsS t^m¬ \¼sd¦nepw Hì X¶m aXn..... Cu Hê D]Imcsa¦nepw Fsâ A¨mbëth­n sNbvXpXcWw kmÀ......

t^kv _p¡n h¶ Iaâvkv

A\n BZnXy³: `qanbpsS Im´nIZni hSç`mKt¯¡mWv. hSt¡m«v Xeh¨pInS¶m cà¯nse hÀ®hkvXphmb lotamt¥m_n\n AS§nbncnç¶ Cê¼nsâ Awiw Xebnte¡v BIÀjn¡s¸Spw CXv Xet¨mdnsâ {]hÀ¯\¯në lm\nIcamWv cm{Xnbn Dc§pt¼mÄ Xet¨mÀ kpKaambn {]hÀ¯n¨mse lrZb¯ns\bpw izmktImi¯nsâbpw {]hÀ¯\w kpKaambn \S¡q sXt¡m«v Xeh¨v InS¶m Cê¼nsâ Awiw Imente¡v {]hlnçw AXpsIm­v Gähpw \à Dd¡¯n\v InS¸n Xe Ingt¡m«v Bæ¶XmWv. {]nbs]« Fgp¯pImcm Xm¦Ä¡v kzØamb \n{Z \ãs¸«ncnçì BbXn\m InS¸nsâbhØsbmì amänt\m¡q....

jmP³ IÅnb¯v: ]c¼cmKXamb Nne coXnIfn \nìw hyXnNen¨psIm­v t]mæ¶ C¯c¡msc Hì {i²nç¶Xv F´psIm­pw \ÃXmbncnçw ChÀ temI¯në]Imc{]Zamhp¶htcm AÃm¯htcm F¶v Xncn¨dnbm³ æd¨v kabsaSpçw AXpsIm­v Gsd kabsaSps¯ Chsc a\Ênem¡m³ Ignbq F¶ t_m[w FÃmhcnepw ]SÀ¯pI. \}«ëw sF³Ìnëw BÀçanUokpw tkm{I«okpw lnävedpw t]mÄ Sns_ävkpw, NmÄkv U»| kzo\nbpw Ct§bä¯v tbiphpw hgnIÄ kzbw sh«ns¯fn¨v h¶v {i²n¡s¸«hcmWv. BbXn\m {i²n¡s¸tS­hêsS enÌnÂs¸Sp¯nbn«p­v.

Pbvtam³ æ µwæfw: {]nbs¸« kplrs¯ ho­pw Fs´ms¡tbm hnhmZ§Ä D­mhpì­v. Xm¦Ä ZbhpsNbvXv B kv{XobpsS hmçIÄ tIÄ¡êXv. A¨mbëw AbmfpsS acWhpsams¡ GtXm kn\nabpsS IYbmbn amdpì­v. C\n AXns\ A§s\ Imé¶Xtà \ÃXv..? ]ns¶ Hê clkyw tNmZnt¨ms« AhÀ ]dbp¶ Hê em]v tSm]v D­tÃm, AXv kXyamtWm...? F¦n BêsS ssIhiamWXpÅXv? shdpsX Hê ck¯në th­n tNmZn¨psh s¶bpÅp....

Sandhya Nambiar: Silence and smile are two powerful tools. Smile is the way to solve problems ane silence is the way to avoid many problems. So always have a silent smile

\ho³ tem¸Ênsâ Nphscgp¯pIÄ

{]nbs¸«hsc temI¯nsâ ]e`mK§fnembn Hê]mSv kw`h§Ä kw`hnçì. \mw I­Xpw Aë`hn¨Xpw aäpÅhÀ ]dªptI«Xpamb Hê temIamWv \ap¡v NpäpapÅXv. Hê]mSv t]sc ]cnNbs¸SpIbpw AhêsS PohnXIYbneqsS k©cnçIbpw sN¿pt¼mÄ \madnbp¶sX´pw ]pXnbXpXs¶bmbncnçw ]et¸mgpw ]eêw ]dbp¶Xv Rm³ tI«n«p­v, Hm CXv C¶mfbmfpsS IY]dªXpt]msebtÃ... CXv cm[mIrjvWsâ IYbmWv, hmkphnsâ, tchXnbpsS A\kqbbpsS, KoXbpsS.... A§s\ ]eêsS IY tIÄ çws¸mgpw Hê ]pXnb Asæn aäpÅhbn \nìw hyXyØambXv Cu IYIfnsems¡ D­mhpw. Hìw asämìt]msebà F¶XmWv kXyw. BbXpsIm­v ]pXnb PohnX¯nsâ IY Rm³ tI«psIms­bncnçw F\n¡v AXmtcmsS¦nepw ]dbWsa¶v tXm¶nbm AXv ]dsªìancnçw......

aathmaav orikkalum janikkunnilla.

Orikkalum marikkunnumilla

orikkal undaayitt pinne illaathaavukayo,

illaathirunnit pinne undaavukayo cheyyunnilla

janmarahithanum ennum ore roopaththililikkunnavaum ennannekkumullavanum, pandupandeyullavanumaaya

ii aathmaav sareeram nasikkumpozhum nasikkunnilla.

Bhagavat Geetha

FACE BOOK INTER ACTIVE NOVEL chapter 6

t^kv _p¡v 6

\ho³ tem¸Ênsâ t]mÌvkv

aëjysâ kz`mhs¯ Ggmbn Xcw Xncn¨n«p­v. AUvan\nt{Ìäohv, Unthmj\Â, SoNnwKv, _nkn\kv, k bân^nIv, BÀ«nÌnIv, anÌnIv. CsXt¶mSv ]dªXv \mY·mjmWv. amjv sSenhnj\neqsS Btßm]tZiw \Âæì­v. Hê]mSv hnjb§Ä A©pan\n«nëÅn ]dªv Hê Znhks¯ apgphëw Fs\ÀsPänIv Bçì F¶msW\n¡v tXm¶nbn«pÅXv. A§s\ Hê Znhkw R§Ä X½n I­pap«nbt¸mÄ, AsXmê bmZrÝnI kw`hambnê¶nÃ. Hê kn\naív IYbp­m¡m³ IqSnbXmbnêì. IYsbmìap­mbnsænepw aëjykz`mhs¯ Xcw Xncn¨Xn Rm³ Hê Imcyw kzbw Is­¯m³ {ian¨psIm­ncnçì. BfpIsf XcwXncnç¶Xnë ap¼v amjv Hê IY ]dªp. ]e Pohimkv{X ]co£W§fpw sXfnbnç¶Xv Hê Xhfsb AXv hknç¶ InWäntem æf¯ntetbm shůns\m¸w Hê ]m{X¯nem¡n Xnf¸nçIbmsW¦n AXv shÅw NqSmæ¶Xnë {]XnIcn¡msX Xnf¨ shůn Nmhpì, adn¨v Hê Xhfsb Xnf¨ shůntes¡Sps¯dnbpIbmsW¦n AXv NqSv kln¡m\mhmsX s]mÅteän«msW¦nepw ]pdt¯¡v NmSpw. {]XnIcn¡m\mdnbm¯ PohnX§fmWv C¶s¯ aëjy³ Xnf¨ shůnse Xhf. Pohnç¶ Npäp]mSn \nìw asämcnSt¯¡v amänbm hnjanç¶hÀ amä§sfmìw {i²n¡msX \ÃXpw No¯bpw Xncn¨dnbmsX FÃm {]iv\§Ä çw imizXamb ]cnlmcap­mhpsaìw hymtamlnç¶hÀ. \ãs¸Sp¶Xns\Xnsc {]XnIcn¡msX NqSmhp¶ shůn InS¶v NoÀ¯v Nmhp¶ XhfIÄ. ]pgbpw \Znbpw ImSpw IcIfpw kz´w BhmkbnS§fpw aëjy³ \in¸nç¶Xns\çdn¨pw amjv ]dªpsIm­nêì. B kab¯mbnêì sSenhnj\n tX¡Sn t_m«v Zpc´¯nsâ hmÀ¯ hê¶Xv. At¶cw Xs¶ Rm³ B kab¯v AhnsS jq«nwKv \S¯nbnê¶ Fsâ Hê kplr¯nt\mSv Zpc´s¯çdn¨t\zjn¨p. aëjy·mÀ acn¨psIm­nê¶ hmÀ¯IÄ hìsIm­nê¶ Zpc´ Znhkambnêì \mY·mjv aëjys\ Xcw Xncn¨Xv.

Administrative Zpc´w \S¶ Øe¯v C¯c¡msc¯pIbmsW¦n Ahcm Øew GsäSp¯v Hê {]m[m\nbpsS a«n Imcy§Ä¡v \oçt]mç­mç¶hcmbncnçw hyà¯tbmsS Imé¶hêw FÃm {]iv\§fvçw ]cnlmcw ImWm³ {iançIbpw sN¿p¶XpsIm­pXs¶ ChÀ¡v Npänepw Ft¸mgpw BRvPmëhÀ¯nIfmb {]mÀ°\m\nÀ`cÀ D­mbncnçw

Divosional thZ\sIm­v ]pfbp¶hscbpw acWs]«hscbptamÀ¯v k¦Ss]«v AhÀ¡v th­n ssZh¯nt\mSv {]mÀ°n¨v, C\nbpÅhsc thKw kzØc¡sWsa¶v B{Kln¨v Hmtcm aëjysâ ap¶nepw sN¶nê¶v ssZh¯nsâbcnInte¡v Iq«p¶hÀ hn\oXhnt[bcmbn FÃmhscbpw c£bpsS Xpê¯nse¯n¡Wsa¶m{Klnç¶hÀ. AXpsIm­v Xs¶ X§sfædnt¨mÀ¡msX Pohnç¶hÀ.

Teaching Zpc´w \S¶bnS¯v F§ns\bmWv Imcy§Ä \St¯­sX¶v aäpÅhÀ¡v hniZoIcn¨psImSpç¶hÀ Ahscmcn¡epw Imcy§Ä¡v taÂt\m«taæItbm CSs]SpItbm sN¿pIbnÃ. Zpc´¯neIs¸«hÀ¡v sImSpt¡­ {]mYanI Imcy§Ä, X¿msdSp¸pIÄ Hs¡ AhÀ hniZoIcn¨psIms­bncnçw.

Business C¯c¡mÀ Zpc´_m[nX{]tZis¯¯nbm Hê \nanjwsIm­v ]cnkcw ]TnçIbpw s]s«¶v Xs¶ Hê taibpw kma{KnIfpw sIm­ph¶v Hê Nmb¡Stbm, kÀº¯v IStbm Xm¡menIambn XpS§n I¨hS¯nsâ km²yXsb XtâXm¡n tamäp¶hÀ. I¨hSw hn«v AhÀ¡v thsdmê Nn´bpap­mbncn¡bnÃ. Imé¶Xpw tIfvç¶Xpw ]dbp¶Xpw {]hÀ¯nç¶Xpw D®p¶Xpw Dd§p¶Xpw th­n h¶m t`mKnç¶Xpt]mepw I¨hSZrãntbmsSbpw a\tÊmsSbpambncnçw

Scientificv Zpc´_m[nX{]tZi¯nse ]{X¡mÀçw aäpÅhÀçw Zpc´¯nsâ imkv{XobXsb shfns¸Sp¯nsIms­bncnçw t_m«v ap§m³ ImcWw AXnsâ \nÀ½mW¯nse {]iv\§fmsWìw shůnsâ Hgp¡v, Imänsâ Zni, t_m«nepÅhêsS \nÂ]v, Ccn¸v, CsXÃmsa§ns\ Hê Zpc´¯në ImcWamhpsaìw apanXpt]mepÅ Zpc´§Ä \S¶n«pÅsX FhnsSsbìw AXns\ F§ns\bmWXnPohn¨sXìw ]dªv BÄ¡q«¯n {i²bmIÀjnç¶hÀ

Artistic AhÀ Zpc´¯nsâ Nn{X§Ä Iméw thZ\nç¶hêsS \jSs]«hêsS a\Êv Iméw, {]IrXnbpsS tX§Â tIÄ çw, ImÂ]\nIamb Hê temI¯v AhÀ FÃm Zpc´hpw Aë`hnçw

Mistic Hmtcm A]IShpw aps¼t¸mtgm Xoêam\n¡s]«XmWv. C¶v ChÀ Zpc´¯neIs¸«Xnë AhêsS Xs¶ IÀ½KXnIfmhpw ImcWw. Hìw BÀçw XSpçhm\mhnÃ. kw`hnt¡­sXhnsSbbmepw kw`hnçIXs¶ sN¿pw.

aëjy·msc C§s\ ImWm³ Rm³ XpS§nbt¸mÄ Hê]mSv XamiIÄ Aë`hn¡m³ Ignbpì­v. Rm³ CSs]Sp¶ ]cnkc§fn BfpIfpsS kz`mh§sf Rmëant¸mÄ Xcw Xncnçì. Cu {]]©ap­mbXpapX aëjyhÀ¤w C§s\Xs¶bmbncnçw Csæn FÃm aëjyêsSbpw kz`mhw Hêt]msebmbncn¡ntà Fì Rm³ Nn´nçì. AXnt\¡mfp]cn Bcmbncnçw aëjys\ C§s\ Hmtcm IÅnbneIs¸Sp¯nbXv..? Hê aëjy³ acnçt¼mÄ Cu {]]©¯nsâ Hcwihpw CÃmXmhpì F¶ Fsâ Nn´bnte¡v Hê almÛpXw t]mse Xcw Xncn¡s¸«hêw hêì. C\n \mY·mjns\ Imét¼mÄ tNmZn¡m³ Hê]mSv tNmZy§fp­v.

hoWm kpæamcsâ t]mÌvkv

kÀ, F´mWv kÀ bmsXmê adp]SnbpanÃm¯Xv? Rms\gpXp¶sXs´¦nepw {]iv\ambn tXm¶ntbm..? ]ns¶ F\n¡v Hê Cþsabn hì. Hê A\kqb thétKm]mentâXv. AhcmcmWv kÀ...? AhtcmSv kÀ Fs¶çdns¨s´¦nepw ]dªnêt¶m...? F\n¡v aëjy·mcnepÅ hnizmkw \ãs¸SpIbmtWm kÀ.....AhÀ A¨mb³ Xmaknç¶ ^vfmänemWv Xmakw Fì ]dªp. Rm³ kmdns\gpXnb Imcy§Ä AhÀ¡dnbmtam..... kmÀ am{Xadnbp¶ Imcy§Ä F§ns\bmWv asämcmÄ a\Ênem¡nbXv? Asæn AhÀçw A¨mbs\ Adnbpambncnçtam...? Ignª æd¨v Znhkambn A¨mbs\bpw Imé¶nÃ. Rm³ kmdns\gpXnbXv A¨mbt\mSv tNmZn¨n«mWv. ]s£ B kv{Xo AdnªXnë tijamWv A¨mbsâ hchnÃmXmbXv...? F´mWv kmÀ C§s\sbms¡ kw`hnç¶Xv? PohnX¯nsâ ]pXnb ImgvNIÄ I­n«nÃm¯ Fs¶sb´n\mWv kmÀ C§s\ h«pIfn¸nç¶Xv?

A\kqb thétKm]m \ho\n\b¨ CþsabnÂ

{]nbs¸« \ho³,

B s]¬ æ«nbpsS sabnen Fs¶ No¯ hnfnçIbmbnêì . Xm¦Ä Ft¶mSv Fs´ms¡ ]dªp, \½Ä X½n F§ns\bmWv ]cnNbw Fs¶ms¡bmbn Hê km[mcWs]®nsâ a\Êv F\n¡m I¯n hmbn¡m³ Ignªp. am\knIhn{`m´nbneIs¸« Hê a\Ênsâ DSabmWv B s]¬ æ«n Fs¶\n¡v Ct¸mÄ tXmìì. Asæn Imcy§sf hyàambn a\Ênem¡m³ {ian¡msX Hê kz]v\¯nsâ _m¡nIY ]dbp¶hÄ. PohnX¯nsâ Nne CShgnIfn Bcmêw Iq«n\nÃm¯ AhØbp­mæt¼mÄ aëjya\Êv C§s\sbms¡ Xs¶bmhpw {]XnIcnçI. F\n¡dnbmw..... \ho³, B æ«ntbmSv F\ns¡mê ]cn`hhpanÃ. Hê s]®nsâ DÅdnbm³ Ignªnsæn ]ns¶ Rms\§ns\bmsWmê s]®mhpI? \ho³ Fsâ t^m¬ \¼À X¶m CSsít¸msg¦nepsams¡ Fs¶ Hì hnfnçtam....? shdpsX Fs´¦nepsams¡ ]dbmëw Hê Iq«v th­nhcntÃ.....? Hm.. \n§Äs¡ms¡ [mcmfw kplr¯p¡Ä D­mhpatÃm... AXn\nSbn ]pXnbhsc IqSpXsemìw {i²n¡m³ ]änÃtÃm.... kmcanà AXpw shdpsX tNmZn¨psh t¶bpÅp.

\n§fpsS t]mÌpIÄ hmbn¨pIgnªt¸mÄ Ft´m FÃmw ]dbm\mhp¶ Asæn ]dªsXÃmw tIÄ ç¶ Hcmfp­mbnsæn PohnXw ægªpadnªpt]mæsa¶ tXm¶emé­mbXv. BêsS ap¶nse¦nepw kIe NpaSpIfpw Cd¡nh¨nsæn Hê Xcw hoÀ¸pap«Â Aë`hnçsa¶ t]Snbmé­mhp¶Xv. aëjy³ kaql¯n \nìw Hê]mSv AIì t]mæì. Bêw Hìw an­p¶nÃ. FÃmhêw AhchêsS apdnIfn AS¨ncnçì. Fsâ tImtfPn Rm³ ]Tn¸nç¶Xv Iw ]}«À kw_Ôamb hnjbamWv. Iw ]}«À kv{Io³ Hê A\´ km²yXbmsW¶v F\n¡v tXm¶mdp­v. `qan Hê hebm aqSs¸«ncnçì. aëjyscÃmw B hebpsS I®nIÄ çÅneqsS I­pw ImWmsXbpw Npäs¸Spì. hnÀ¨z dnbmenän Fs¶ms¡ ]dbmdntÃ... bYmÀ°temI¯nÂ\nìw `n¶amb Hê kam´c temIw. AhnsSbpÅ aëjyÀ Pohnç¶Xv ]nävskÃpIfmbn«mWv. At\Iw IW§fm cNn¡s¸« Hê Nn{Xw. aëjys\ Rm³ A§s\ ImWm¬ {ian¨n«p­v. At¸mgp­mb Ac£nXmhØbn \n¶mWv Hê \nXykulrZw thWsa¶v tXm¶nbXv.

kvIqfn ]Tnçt¼mÄ Rm³ shdpsamê _p¡v thw Bbnêì. kvIqÄ sse{_dn BZyw, ]ns¶ kvIqfnë sXm«Sp¯pÅ PhlÀem s\{lp ]»nIv sse{_dn, {]oUn{Knímbt¸mÄ tImtfPntebpw \Kc¯ntebpw ]pkvXIimeIÄ Fsâ HgnhnS§fmbn. aëjy·mscmìw F\n¡v Iq«p­mbnê¶nà \ho³. Ct¸mgtXmÀçt¼mÄ F§s\bmbnêì A¶Xv km[n¨Xv F¶v Rm³ AÛpXs¸Spì­v. kvIqfntem tImtfPntem F\ns¡mêw t{]ahpw CÃmbnêì. B¬ æ«nIÄ Fsâ a\Ênsâ AcnInÂt]mepw ISìh¶n«nÃmbnêì. H¶maXv Fsâ hoSpw æSpw_t]êw tIÄ çt¼mįs¶ B \m«nepÅ km[mcW¡mcmb aëjyÀ Fsâ ap¶n hcnÃmbnêì.

kvIqfnepw F\ns¡mê {]tXyIX D­mbnêì. Ccn¡m³ kzImcyambv HcnShpw. ImcWw B kvIqfpw \m«nepÅ apgph³ kmwkvImcnIhpw kmaqlyhpamb \nÀanXnIfpw R§fpsS ImcWh·mcm D­mbhbmbnêì. km{¼mZmbnI Hê P·nhmgvNbpsS ]ucmWnI PohnXw Rm³ IméIbpw Aë`hnçIbpw sN¿pIbmsW¶v Hmtcm ]pkvXIhpw hmbn¨pIgnbpt¼mgpw F\n¡v tXmìw .hmbnç¶Xpw Imé¶Xpsams¡ BtcmsS¦nepw ]dbmsa¶v hnNmcn¨m F\n¡Xn\mhpambnê¶nÃ. F\n¡v kulrZw Xs¶ CÃmbnêì. ImcWw Imcms«ç«nbmbXpsIm­v km[mcW¡mÀ AXv henbhêw sNdnbhêw Fs¶ Ahtc¡mÄ Hê]mSpbc¯n I­p. AXpsIm­pXs¶ Ahscmìw Ft¶mSv an­nbsXbnÃ. Rm³ ]cnNb¯nse XncÈoeamänbmepw AhÀ I®S¨pamdn¡fbpw.

Idp¯m£c§fn Rm³ Xnf¡apÅ Hê temIw I­p. AXv aps¼mcn¡epw Fsâ kz]v\¯nÂt]mepw I­n«nÃm¯ Xmbnêì. Nne ]pkvXI§fn Rm³ Cê«phoW ImgvNIÄ I­p At¶cw Rm³ hÃmsX Icªnêì. ]pkvXI§fnse temI¯nse Aë`h§Ä ]èhí \mbXv Un{KnIgnªt¸mgmbnêì. \Kc¯nse tImtfPnÂt]mepw F\n¡v ]n¶mse AÑsâ Is®¯pambnêì. Aѳ HcZriykm¶n²yambn Fsâsbm¸ap­mbnêì. Hmtcm ¢mÊpIÄ Ignbpt¼mgpw IqSpX ]Tn¡Wsa¶v Nn´ æ¯nh¨Xv A½bpsS Cfb ktlmZc\mbnêì. ]pêtjm¯a·ma³. A¶t±lw Atacn¡bnembnêì. Imew 1980 ssIsIms­gpX¶hsbadçI Iot_mÀUnse A£c§fn a\ÊÀ¸nçI C\nbpÅ Imew AXntâXmWv. t]\sb¶Xv ssIs¿m¸nSmëÅXpam{XamWv. Iw ]}«sd¶Xv Hê hnZqck]v\hpw NneÀ¡v am{Xw {]m]vXhpamb Ime¯v Iw ]}«dnsâ XncÈoebn A]mcamb km²yXIÄ ImWn¨psImSp¯psIm­v AbmÄ ]dªp I¼}«À am{Xambncn¡Ww \nsâ Nn´. ]pXnb `mjbpsS ]pXnb hmçIfpsS ]pXnb Zriy§fpsS A]qÀÆ ImgvNIÄ ImWm³ XpS§nbt¸mÄ km[mcWbmb Hê s]¬ æ«níp­mtht­Xmb kv{XoklPamb Imahpw kuµcyt_m[hpw Fsâ a\Êns\ kao]nç¶Xn \nìw AIì \nì. Asæn A¯c¯nepÅ Nne hnImc§fps­¶v Rm³ Xncn¨dnªsXbnÃ.

\m«p\S¸ëkcn¨v s]¬ æ«nIÄs¡mê {]mbap­v F¶dnbp¶Xv BfpIÄ F´m BtemN\sbmìantà Fì tNmZn¨pXpS§pt¼mgmWv. Aѳ A§s\ Bsc¦nepw Nn´nç¶Xnëaps¼ Fsâ IeymWw Xoêam\n¨p. tPmen In«nbm \nsâ IeymWw F¶v ]dªt¸mÄ IeymW¯nsâ {]mbsa¶Xv tPmenIn«pt¼mÄ F¶msWì Rm³ kzbadnªp. Fkv F³ sI tImtfPn BZyambn XpS§nb I¼}«À hn`mK¯nte¡v A²ym]Isc £Wn¨t¸mÄ Rmëw Ass¹ sNbvXp. \mept]sc am{Xsa apJmapJ¯në £Wn¨pÅp. c­pt]À¡v In«n. c­p tImtfPpIfnÂ. Fsâ tImtfPn Rm³ Xpd¶ Un¸mÀ«paân Rm³ Xs¶ FNv.H.Unbpw eIvNdpambn.

¢mÊpapdnIÄ¡v AS¨n« PbnÂapdnbpsS aWambnêì. I®pIfpw. s]®nsâ icocw Hê ImgvNhkvXphmsW¶v F\n¡v tXm¶nXpS§n. Hê ImäSn¨m amdp¶ kmcnbpsS hnShn sXfnbp¶ hbdnsâ Xé¸v ¢mkv apdnbnse B¬ æ«nIfpsS kncIfn ]Sê¶Xv Rm³ BZysamìw {i²n¨nê¶nÃ. kmcnbpsS adhn \nìw shfns¸Sp¶ apebpsS apgp¸v ImWm\mbn CSXpP\mebpsSbcnsI B¬]ntÅêsS Xnc¡v IqSp¶Xv AdnbmsX Rm³ Adnªp. B¬ æ«nIfpsS kzImcy \nanj§fn Fsâ kuµcyw Hê NÀ¨bmæ¶Xv hcm´bneqsSbpÅ Fsâ \S¯¯n\nSbnse \nÈЯnbn \nìw Rm³ AdnªpXpS§n. tImtfPnse aä²ym]nIamcn NneÀ¡v Ft¶mSv Akqb tXmì¶Xnë ImcWw Rm³ B¬ æ«nIfpsS lcamæ¶Xnembnêì.

C{Xsbms¡ \ho\ns\gpXmtam Fs¶\n¡dnbnÃ. ]s£ NnetcmSv tXmì¶ AXpw BZyambn FgpX¶htcmSv D­mhp¶ HcSp¸w a\Ên \ndbpì. AXv \hos\gpXp¶Xv hmbn¨n«p­mb ASp¸amWv. im´ambn InSç¶ AeIfnÃm¯ Hê alm kap{ZamWv Fsâ a\Êv. AXneSn¨pIbdnb Hê ]Snªmd³ ImämWv \ho³ tem¸Êv. Rm\§s\ IêXp¶Xn hntcm[aps­m....? FgpXpItbm hnfnçItbm sN¿pI... ]dªv aXnbmbn«nÃ. Nne a\ÊpIÄ..... Hê æ¼kmc¡q«n Ibdn Xncn¨nd§p¶Xpt]msebmWv Rm\nt¸mÄ.... C\nbpsas´ms¡tbm _m¡n h¨psIm­v...... Fsâ t^m¬ \w_À 900447134 hnfnçatÃm....

FACE BOOK INTERACTIVE NOVEL 5

t^kv _p¡v t\mhÂ

A²ymbw 5

t^kv _p¡n h¶ Iaâvkv

jmPp æcy³:

Hê IYsbgpXpt¼mtgm Hê {]kwK¯ntem Rm³ D­mhê Xv F¶v hnNmcnç¶hÀ F{Xt]ê­mhpw.? tNmZysamìaà CXv. Nne tXm¶epIÄ. PohnX¯n NneÀ kzbw am{Xsa ImWq. aäpÅhÀ AhêsS I®pIfn sXfnbmsdbnÃ. AhÀ Pohnç¶Xpw acnç¶Xpw kz´w Npäp]mSpIfn am{Xambncnçw. A\ysâ thZ\bpw PohnXhpw Imé¶hÀ¡v aeIbäamWv PohnXw.

A\n BZnXy³:

]pêj·mÀ kv{XoItfmfw hnizmkh©IcÃ. Cu tÌäv saâv D]tbmKn¡mw. Hê kv{Xo F´p hkv{XamWv [cn¨ncnç¶sX¶v ]pêj·mÀ {i²n¡mtdbnÃ. ImcWw AhÀ FÃmbvt]mgpw kv{XoIsf a\ÊpsIm­v hnhkv{XbmçIbmbncnçw.

\¼ymÀ kÔy Nnd¡]d¼¯v

sIm¨n sat{Sm \Kc¯n kv{XoIÄ¡v kÔyIgnªm ]pd¯nd§m³ Ignbnà F¶Xv hmkvXhamWv. Xpdn¨pt\m«§fp­mhmw AXv aebmfnbpsS P·hmk\bmWv. hr¯nsI« ]Z§Ä ]dbp¶Xv tIÄ¡mw. AXv hnZym`ymkanÃmbvabÃ. aebmfn I­ ImgvNItfmfw Hêhëw I­n«nÃ. F¶n«pw Ah³ kv{XoIsf Imé¶Xv aps¼mcn¡epw I­n«nÃm¯ Hê hkvXphmbn«mWv. Ahsâ t\m«sas¸mgpw kv{XoIfpsS \áXbnembncnçw Asæn Ah³ a\ÊpsIm­hsf \ábmçw. kv{XobpsS \áXbn F´p {]tXyIXmbmWv amsj.....æfnçt¼mÄ Rms\sâ tZlw I®mSnbn ImWmdp­v. BWn \nìw hyXyØambn s\©n c­v ]´pIfp­v. AXv apgp¯pt]mbm R§Ä Aë`hnç¶ IãXsbçdn¨msc¦nepw HmÀ¡mdpt­m..? henb apeIÄ Imét¼mÄ aebmfn Bé§fë`hnç¶ BËmZw Ahsâ hmçIfnep­v. asä´v hyXymkamWv R§Ä çÅXv....?Hê klPohntbmSpÅ aëjyXzw ImWn¡q ktlmZcm.... CsXgpXphm³ ImcWw Xm¦Ä FgpXp¶Xv hmbn¨XpsIm­mWv.. Rm³ _m¥qcnembnê¶t¸mÄ F\ns¡mcn¡epw Hê IgpI³ I®nëap¶n t]SntbmsS \nÂt¡­n h¶n«nÃ. Fsâ tPmen Ignªp hê¶ cm{XnIfn AsX{X ]mXncbmbmepw Hê {]iv\hpap­mbn«nÃ. ]ns¶sb´mWv aebmfnIÄ C§s\........

B\n taml³:

Hêhs\ thZ\n¸nç¶Xv Hê acw apdnç¶Xpt]mse Ffp¸amWv. ]s£ Hêhs\ BËmZn¸nç¶Xv Hê acw hfÀ¯p¶Xnë Xpeyw. ImcWw AXns\mê]mSv Im¯ncnt¡­n hêw.

IÅnb¯v jmP³ tXmakv

s]®q§sf, \n§fpsS icoc¯n `wKnbpÅ kvX\§fpw sh®¡Ãpt]mepÅ XpSIfpaps­¦n \n§Ä¡v Cu {]]©s¯ IogSçhm³ Ignbpw. Hìw Xs¶ Hê {]Xn_ÔtabÃ. BbXn\m kuµcys¯çdn¨v am{Xw Nn´n¡q... kIeI®pIfpw `wKnImWm³ am{XapÅXmIs«...

Pbvtam³ æ µw æfw

{]nbs¸« \ho³ `mbv Xm¦sfgpXp¶ t]mÌvkv Rm³ hmbnçì­v. Hê Imcyw tNmZnt¨ms«.. hoWm kpæamc³ FgpXp¶ t]mÌvkn ]dbp¶ t]mfn ]n k¡dnb FhnsSsb¦nepw Pohn¨nê¶nêt¶m... AtXm shdpsamê k¦Â]¯nsâ ]ndsI ]mbpIbmtWm.... Pohn¨nêìsh ¦nÂ, Ct¸mÄ]dbp¶t]mse sImÃs¸«psh ¦n CXv Gsd {]amZamsb¡mhp¶ Hê ImcyamWv. Abmsf sIm¶hsc B kv{Xo¡v ImWn¨pXcm\mhpw F¶v Rm³ hnizknçì. GsX¦nepw t]meokpImc³ Xm¦fpsS ]n¶mse IqSnsbìhcmw AtXmÀ¯n«v F\n¡v t]Snbmhpì­v AXpsIm­v {]nbs¸« `mbv B s]®nsâ I¯pIÄt¡m, t]mÌnt\m CSs]SmXncnç¶Xm \ÃXv... shdpsX {`m´p]dbp¶ HêhfpsS ]n¶mse t]mbn hyÀ°am¡mëÅXà `mbpsS PohnXw. Rm\nXp tXm¶nbXv ]dªp Fs¶bpÅp... Zbhmbn Fs¶ kwibn¡êsX......

A\kqb thétKm]mensâ CþsabnÂ

icocap­mbncn¡bm F\n¡v hniçw

icocap­mbncn¡bm Rm³ IÅw ]dbpw

icocap­mbXns\sNmÃn Fs¶

]gn]dbmsXbpw ]cnlkn¡msXbpancn¡q

Hm cma\mYm

Hê {]mhiysa¦nepw

Fs¶t¸mse icocnbmbnhì t\m¡q

At¸mÄ ImWmw F´mé kw`hnç¶sX¶v.....

Rm³ ]Tn¸nç¶ Hê I¶SIhnXbnse hcnIfmWnXv. CXv ChnsSbpÅ kv{XoIfpsS {]mÀ°\bmsW¶v F\n¡v tXm¶nbn«p­v. \hosâ t]mÌpIfpw hoWbpsS hmçIfpw Hê]mSv ]dbmsXbpw F¶m Fs´ms¡tbm C\nbpw ]dbmës­¶, AXv AdnbWsa¶ B{Kl¯memWo I¯v. ImcWw Rm³ PohnXw ImWm³ XpS§nbXv Ct¸mÄ am{XamWv. Fsâ ap¸¯nb©mw hbÊnÂ. F\ns¡mê aI³ am{Xsabp­mbnêìÅp. Ah³ ]¯mw¢mÊn ]Tnçt¼mgmbnêì Fsâ IeymWw Fsâ `qXImew Rm³ adì XpS§nbXmbnêì. ]s£ \n§Ä FgpXn XpS§nbt¸mÄ AXv hmbn¨t¸mÄ ]eXpw Fs¶ HmÀan¸n¨p. Asæn Rm³ Aë`hn¨n«nÃm¯ ]eXpw AhnsSbp­mbnêì. Fsâ `À¯mhv Ct¸mÄ hntZi¯mWv. At±lhpw Hê bq\nthÀknänbn ]Tn¸nçIbmWv. A{]Xo£nXambnêì R§Ä I­Xpw IeymWw Ign¨Xpw. A sXms¡ Rm³ ]n¶oSv ]dbmw. \½Ä Is¯gp¯v XpSêìsh ¦nÂ....A§s\ ]dbm\tà F\n¡v Ignbq... hoWbpsS t]mÌvkv hmbn¨p Ignbpt¼mÄ Ft´m Hê ZpcqlX tXm¶nbXmWv \ho\n\nsXgpXm³ Fs¶ t{]cn¸n¨Xv. »q satUmkn t]mfn ]n k¡dnb Fs¶mcmÄ Xmakn¨nt«bnÃ. Cu ^vfmäv ChnsS s]m§nbn«v Ct¸mÄ F«p hÀjamæì. Cu F«phÀjhpw Rm\nhnsSbp­v. AS¨n«ncnç¶ Hê ^vfmäv A¶m½ sNdnbmtâXmWv. ]s£ AXv ]q«nbn«v aqìamksa BæìÅp. AhÀ aIfpsS {]kh¯në Iq«ncn¡m³ ^nemUÂ^nbbnte¡v t]mbXpsIm­mWv. AÃmsX thsd Hê ^vfmäpw Cu _nÂUn§n AS¨n«n«nÃ. Hê kw`h¯nsâ ]ndsI t]mæ¶Xnsâ Hê sImXn Rm\nt¸mÄ BkzZnçì. ]pXnb Ime¯nsâ Cu IYbn Rmëw IqsS hê¶Xn hntcm[apt­m... F\ns¡gpXptam....

\ho³ tem¸Ênsâ CþsabnÂ

{]nbs¸« A\kqb¡v

hoW Abç¶ t]mÌvkv F\nçw Hs«mê IuXpIap­mçì­v. AXpsIm­pXs¶bmWv Rm\Xnsâ ]n¶mse t]mæ¶Xv. »q satUmkv F¶ ^vfmäns\çdn¨v AhtfmSv ]dªXv t]mÄ ]n k¡dnb Xs¶bmsW¶hÄ BWbnSpì. AhÄ¡v Abmfpambn acW¯nëtijw hfsc ASp¯ _Ôaps­¶v AhÄ ]dbpì. t{]Xêambn kw kÀ¤ap­mç¶Xv C¶s¯ Ime¯v ]pXpabpÅsXmìaÃtÃm.. Hê]mSv {InbIÄ Ct¸mgps­¶v B[p\nI temIw ]dbpì. imkv{Xobamb sXfnshmìansænepw.. A\kqb¡v hoW F\ns¡gpXnb Hê Cþsabn Rm³ CsXmsSm¸w Aäm¨v sN¿pì. AXv AhÄ t^kv _p¡n t]mÌv sNbvX XÃ.

Aäm¨vUv:

hoWbpsS sabnÂ.

kÀ, Fsâ PohnX¯n Hê \à lWnaq¬, BZys¯ {]á³kn, A§s\ F¡m e¯pw HmÀ çhm³ ]mI¯nepÅ kzoäv sa½doskm ìanÃ. kpæth«³ Ft¶mSv kvt\lt¯msS s]êamdnb æd¨v Znhk§Ä AbmÄ¡v Nn¡³ t]mIvkv h¶v B apdnbn Bêw Ibdm¯ Znhk§fnembnêì. FÃmhÀçw tcmKw ]Iêtam F¶ t]Snbmbnêì. ]s£ Rm³ am{Xw B apdnbn sNÃpw. tZlsams¡ th¸nesIm­v Xq¯v shSp¸m¡n, aê¶v shçw. Hê sIm¨pæ«nsb t\mç¶ t]mse Rm\bmsf ip{iqjn¨p. tcmKsams¡ amdn Hê cm{Xn AbmÄ Fsâ ASp¯v hì, B¶m I®pIfn I­ kvt\lw, AXv kvt\lw Xs¶bmsW¶v Ct¸mgpw Rm³ hnizknçì, AXnëap³]pw AXnëtijhpw Rm³ I­n«nÃ. B Hê Znhkw Rm³ adçIbpanÃ. GXm­v aqì hÀjambn Rmëw Abmfpw X½n AI¶ a«mWv. FÃmImcy¯nepw Hê ho«n c­p apdnbn skIvkpt]mepanÃ. ]et¸mgpw Cu ho«n Rmës­ìt]mepw AbmÄ IêXmdnÃ. Ct¸mÄ Häív InSç¶Xnsâ kzmX{´yw Rm³ Aë`hnçì. c­pæªp§fpsS A½bmbn Hê s]®në thWsa¶ B{Kl§sfIqSn adìsIm­v Pohnç¶Xnsâ {Xn Rm\dnbpì.

HcmWnsâ a\Ên CSw t\SmëÅ BIÀjWsamìw F\n¡nà F¶msWsâ tXm¶Â ]pd¯mtcmSpw tNmZn¡m³ ]änÃtÃm. km[mcW `À¯m¡·mÀs¡ms¡ tXmì¶t]mse HcnXv kpæth«\v Ft¶mSv tXm¶¯sX´msW¶v Rm³ BtemNn¨n«p­v. Hê sNdp¡sâ \mhn \n¶v \o kpµcnbmsWìw \nsâ I®pIÄ ISept]mse hiyw Fìsams¡ tIÄ¡m³ sImXn¡m¯ GXp s]®mé­mhpI. A§s\sbmìw Rm³ Adnªn«pt]mepanÃ. Hê `mcybmbn«pw. t]mfnbmsWs¶ Hê s]®m¡nbXv. CXv Rm³ kmdnt\mSv am{Xambn ]dbpIbmWv. Hê Znhkw A¨mb³ Fsâ hbdn sXm«p. Rm\t¸mÄ tZzjys¸SpIbpw sNbvXp. PohnX¯n A\y\mb HcmÄ Fs¶ sXm«n«nÃmbnêì. ]s£ Fsâ tZzjyw s]s«¶v Xé¯p. A¨mbsâ hncensâ Xé¸v F\n¡nãambn. F{XImeambn BsWm꯳ Fs¶ sXm«n«v.... Rm³ hoét]mhpIbmbnêì kÀ....... A¨mbsâ Np­ns\ms¡ Fs´mê Xé¸mbnêì, sFkvI}_pt]msebtà AsXsâ tZl¯v Cgbp¶Xv... Rms\sâ Igp¯n InS¶nê¶ Kpêhmbqc¸s\ Agn¨pamän... kXyw.... Rm³ PohnX¯nemZyambn HcmWns\ AdnbpIbmbnêì. Nµ\¯nsâ aWamsWsâ A¨mb\v. Bßm¡Ä¡v BtcmKyw IqSpXemWv kmÀ... Fsâ FÃp ëdp§nt¸mbn. cmhnse Fgpt¶ät¸mÄ tZlsams¡ hÃmsX t\mhpì­mbnêì.

AìapX A¨mb³ Fsâsbm¸ap­v. AbmfpsS acW¯në¯chmZnIsf I­p]nSn¡Ww. A¨mbv³ F\n¡v \Âæ¶ {]Wbw B I®qIfnse Xnf¡w Hs¡ F\n¡mZyambn In«nbXmbnêì. CìapX \o Fsâ `mcybmWv CXv \½psS BZycm{XnbmsW¶v ]dªv Fs¶ sI«n]nSn¨t¸mÄ Fsâ s\änbn D½ h¨t¸mÄ Rm³ Hê s]®mhpIbmbnêì kmÀ... PohnX¯n Gähpw {]nbwIcambsXs´¶v tNmZn¨m Rm³ ]dbpw A¨mb³ Fsâ s\änbneÀ¸n¨ D½bmsW¶v. kvt\lapÅ \·bpÅ AbmÄ Fsâ A¨mb³ acn¨n«nà kmÀ.. ]s£ Abmsf sIm¶hsc \ap¡v I­p]nSn¡m\mhpw kmÀ... kmÀ Fsâ IqsSbp­mhptam... FÃm clky§fpw Hgnbp¶ Hê Zn\w hêw. Ahkm\ izmkw \ãs]Spt¼mÄ A¨mb³ I­ apJ§Ä F\n¡dnbmw Fì ]dªm kmÀ hnizkn¡Ww. AXvsIm­v am{XamWv Rm\nsXgpXp¶Xv.

thtdbmtcmSpw kmdnXp ]dbpIbnsö hnizmkt¯msS

hoW

Wednesday, June 23, 2010

pratheeksha

ജീവിതത്തില്‍ നമുക്ക് പരയാനായിട്ടെന്താനുള്ളത് എന്ന്‍ പലവട്ടം ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള്‍
ജീവിതത്തിനു വലിയ അര്‍ഥങ്ങള്‍ കൈവരുന്ന വലിയ സങ്കടങ്ങല്‍ക്കിടയില്‍
സ്നേഹത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തലോടല്‍
വെള്ളി വെളിച്ചമാവുന്ന ഒരു മിന്നല്‍....
എല്ലാം ഒരു വലിയ കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമാവുമെന്ന ചെറിയ വിശ്വാസം....

Friday, June 18, 2010

പ്രനയതടവുകാരന്‍ 3

അവളുടെ തനുവണിക്കൈകള്‍

അശോകത്തിന്റെ ചുവന്ന തളിരുകല്‍പോലെ

മുത്തുമാലയിലെ മണി കള്‍ ഒന്ന് തൊട്ടതും

മാറുലന്ജ് മുലമോട്ടുകള്‍വസന്തം വിടര്‍ത്തി

ഓര്‍മകളുടെ വിസ്മയത്ത്തില്‍

നാണം ചുവപ്പിച്ച കല്ലചിരികളും

എരുനോട്ടങ്ങലുമായി

എന്നില്‍ ചിരകിലാക്കിയ മദ ഹംസമേ

എന്‍റെ പ്രണയമേ

ഇപ്പോഴും നീ അരികിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍

bilhanan translated by Saradhakutty

Thursday, April 1, 2010

FACE BOOK INTER ACTIVE NOVEL CHAPTER 4

t^kv _p¡v t\mhÂ

A²ymbw 4

\ho³ tem¸Ênsâ NphÀ teJ\w

BÀs¡ms¡tbm th­nbmWv aëjy³ Hmtcm¶v D­mç¶Xv. Cu `qanbnse Gähpw {Iqcamb Zpc´w tcmKhpw Zmcn{ZyhpsamìaÃ, kvt\lcmlnXyhqw AëI¼tbmsS, ZbtbmsS ImêWyt¯msS aäpÅhsc ImWmëw tIÄ¡mëw {ian¡m¯ Hê a\ÊnÃmbvabpw XnckvIcn¡s]Sp¶ PohnXhpw Bæì.

Cuizchnizmkhpw ssZhkvt\lapÅhêw F´n\mWv hfsc s]s«¶v Cu `qanbn \nìw CÃmXmhp¶Xv? At\Iw klPohnIÄ¡v Bizmk¯nsâ A`bamæ¶, AXnssiXyapÅ ImänÂ\nìw BÀ¯ps]¿p¶ agbn \nìw ITn\shbnenÂ\nìw c£bpsS hShr£amæ¶hÀ F´n\mWv AXnthK¯n IS]pgInhogp¶Xv? Cuizct\mSv IqSpXeSpçt¼mÄ Ahsc IqSpX tNÀ¯p]nSnçtam? acWw Pohsâ ]pXpPohnXamæì F¶ tXm¶ep­mçì. PohnX¯nÂ\n¶v ]IÀ¯nsbSp¯ Hê kXyw PohnXkXyambn F¡m ehpw \ne\nÂçì. \nÝeZriys¯çdns¨gpXnb Cu hmçIÄ cLpdmbnbptSXmWv.

s]s«s¶\n¡v Hê XXzÚm\nbpsS tdmÄ In«ntbm Fì kwibn¡êXv. Nnet¸mÄ \½Ä k©cnç¶ hgnIÄ Nne tXm¶ep­mçw Fì am{Xw. æd¨pZnhk§Ä çap³]v Rms\mê acWip{iqjbn ]s¦Sp¯p. acn¨bmsf A{XbSp¯p\n¶ÃsX I­n«p­v. F\n¡bmsf Cãambnêì. AbmÄ sNbvX \·Isfçdn¨v ]eêw ]dªv Rm³ tI«n«p­v. AbmtfmsSm¸w klhkn¨ aëjyÀ¡v AbmfpsS ZbbpsS ImêWy¯nsâ kvt\l¯nsâ IYIÄ ]dbmë­v. Hê tcmKhpw {]Xy£¯n ImWn¡msX AbmfpsS Poh³ \ne¨p.

acWm\´c NS§pIfpsS Zriy§Ä IYbnembmepw kn\nabnembmepw I­psIm­v \n¡m³ Rm\ià\mWv. FsâbpÅv ]nSn¨p\nÀ¯m³ F\n¡mhnÃ. henb hmbnse Rm³ \nehnfnçw. \Kc¯n Hê]mSv sI«nS§Ä AbmfptSXWv. AXv apgphëw AbmÄ hmSI¡v sImSp¯nê¶Xv \nÊmc ss]kímbnêì. aëjys\ AbmÄ ASbmfs¸Sp¯nbnê¶Xv k¼¯nsâ AfhpXq¡¯neÃmbnêì. AXpsIm­v Xs¶ AbmfpsS Poh\v AhÀ kÀÆXns\¡mfpw hneaXn¨nêì F¶v AbmfpsS acWw ImWn¨pXì.

Rm\bmsf ]cnNbs¸«Xv Fsâ kn\naív AhmÀUv In«nb Znhks¯ Un¶À ]mÀ«nbn h¨mbnêì. A[nIsamìw AbmÄ ]dªnÃ. kn\na \¶mbnêì. Rm s\mcmsf ]cnNbs¸Sp¯nXcmw, Nnet¸mÄ Xm¦Ä¡v AbmÄ D]Imcs¸t«çw. AXmcmsWìw, Abmfn \n¶v F´p]Imcamé­mhpIsbìw F\n¡dnbnÃ. AXv ]dbp¶Xnëaps¼ AbmÄ t]mbn. thWsa¦n ]mÀ«nIgnª Znhkw Xs¶ Abmsf sNìI­v Imcy§Ä Xnc¡mambnêì.

Rm\§s\bmWv. Fsâ Hê kz`mh¯n NneXnt\mSv Rm\Sp¡mt\sd kabsaSpt¯çw. NneXv Xncn¨dnbmëw. AbmfpsS acWw I­t¸mÄ F\n¡Xv a\Ênembn.

IgnªZnhkw Fsâ Hê kplr¯v ho«n h¶t¸mÄ tNmZn¨p. \osbs´ ]Wn¡sc t]mbn ImWmXnê¶Xv? C\nbXnë IgnbWsa¦n Fs¶¡qSn ]ctemIt¯s¡Spt¡t­ Fs¶mê Nncnbn Rms\mXp¡n. ]s£ B kplr¯v Fs¶ hnSm³ `mhanÃmbnêì.

Ah³ ]dªp: \o Abmsf I­nês¶¦n Hê Imcyap­mbnêì. AbmÄsS Hê {^­në kn\nasbSp¡m³ ¹më­mbnêìhs{X... AXpw Hê {Sq tÌmdn. IY tI«t¸mÄ \nsâ tSÌnë ]änbXv.... ]s£ C\n ]dªn«v Imcyanà AhcXv thsd t{]mPIväv B¡n.. AXnsâ G{Kn saâv ssk³ sNbvXv Ignª¸gm \nsâ tSm]nIv AhnsS h¶Xv. ]Wn¡À kmÀ \ns¶çdn¨v AhtcmSv ]dªnêìhs{X.. ]s£ \ns¶ hnfn¨nê¶qìw ]dªp. t]ms«... Hs¡ Hmtcmtcm \nan¯§Ä......

CXnse´v \nan¯w Fì Rm\mtemNn¨n«p­v. kabw Imew Fs¶ms¡ ]dbp¶Xv aëjy PohnX¯n \nÀWmbIamb kÔnIfmsW¶v C¯cw \nan¯§fmWv HmÀas¸Sp¯pI.

Ah³ ]dªp: \ns¶ hnfn¨nês¶¶v Adnbmambnê¶ H꯳ Xs¶bm Cu t{]msPÎv Nmeqhm¡nbXv.

Bcv..

\nsâ Ignª ]S¯nsâ tImþHmÀUnt\äÀ Xs¶...AeIvkv æcy³.... AbmÄ¡v ]Wn¡À kmdns\ Adnbmambnêì... \nbpw Ahëw X½n Fs´¦nepw {]iv\apt­m... \n\¡v In«mambnê¶ Hê t{]mPÎv Ahs\´n\m X«nadnt¨...

F\n¡mtcmSpw Hê hntcm[hpanÃ... \n§fpsS i{Xp¡sf kvt\ln¸n³, \n§sf D]{Zhnç¶hÀçth­n {]mÀ°n¸n³ F¶m thZ]pkvXI¯n ]dbp¶Xv... ]pXnb \nba¯nse tem H^v eu... ]gb\nbaw Rm\ns¸m hmbn¡msdbnà AXpsIm­v Xs¶ I®në]Icw I®v, ]Ãnë ]Icw ]Ãv càXnë ]Icw càw F¶ AëhmZw Rm³ ad¶ncnçì. \½sf Gähpw D]{Zhn¨ hyànbpw \nc]cm[n Xs¶btÃ... Aht\mSv \ap¡v £an¨pIqsS....

]gb\nba¯nse ZmhnZv cmPmhv acn¡m³ InS¶t¸m Xsâ ]p{X\mb itemtamt\mSv skcqbmbpsS aI³ tbhm_ns\bpw, s_\yao\mb tKcbpsS aI³ iosabobpw X{´]qÀÆw sImìIfbWsa¶v D]tZinçì. acWInS¡bnepw ZmhoZnsâ {]XnImcNn´¡v H«pw ædhv h¶n«nÃmbnêì. Xsâ aIt\mSv kZp]tZi§Ä ]dªpsImSpç¶Xnë]Icw X¶nse Xs¶ ]qÀ¯nIcn¡m¯ {]XnImcw ]IcvìsImSpçIbmWv sNbvXXv ]eêsSbpw acWInS¡IÄ ZmhoZv cmPmhntâXpt]msebm....

]pXnb \nba¯nse tbiphnsâ æcniv aëjyæ;et¯mSv apgphëapÅ £abpsS hnfw_camWv. t^mÀKnhv s\Êv Ckv t\mSv F ^oenwKv _«v F Unknj³..... AeIvkv æcy³ PohnXs¯ A\ssekv sN¿p¶ Hê Imew hêw.

\obn§s\ XXzhpw ]dtªm­nêt¶m... B¼ntÅcv Hmtcm¶v sNbvtXm­v t]mhpw....

at\mlcm... Hê aëjys\ CÃmXm¡m³ Ah³ Xs¶ hnNmcn¡Ww... Fsâ a\Êpw Fsâ icochpw Fs¶ Aëkcnç¶nSt¯mfw Imew BÀçw Fs¶ Hìw sN¿m³ IgnbnÃ...FsâbpÅn km¯msâ ]ÀWimebp­mhê tXsb¶ {]mÀ°\sbbpÅp... Rm\nhnsS Hê]mSv hmbn¨pw FgpXnbpw kn\naI­pw tlm hÀ¡v sN¿pì. CsXms¡ F\ns¡mê ]mTamWv. Hê ]pXnb ko³, kntäzj³, A§s\ IêXnbm t]msc.... ASp¯ kn\naípÅ IY tIÄ¡m³ at\mlc\v kabapt­m..

Aht\mSv ]dª IY Rm³ \n\s¡gpXmw hmbn¨n«v adpædn¸b¡v.....

tlaeX hnPbsâ t]mÌpIÄ

{]nbs]« Ne¨n{XImcm, CXpt]mse C§s\ æsd FgpXnbXpsIm­v hà Imcyapt­m...?\n§fpsS(Fì h¨m apgph³ kn\na¡mêsSbpw) NeNn{X§fpsS IYbpsS, Zriy§fpsS kz`mhw F´m¶dnbmtam.... Csæn tIt«mfq...

Rm\nXv A¡ans«gpXp¶XpsIm­v Ft¶mSv ]nW§êtX....

1. Hê kn\naIYbn Cc« ktlmZc·mês­¦n Ahcnsemcmsf¦nepw Zpã\mbncnçw

2. \n§Ä ss¢amIvkn t_mw_v \nÀÆocyam¡m³ {iançIbmsW¦n Dd¸mbpw icnbmb hbÀ Xs¶ I­p]nSnçw

3. InS¡m³ t\cw s_Uv dqanse shfn¨w sISp¯nbmepw FÃmw Xs¶ ImWm³ Ignbpw. AÂ]w \oeIeÀ¶ \ndambncnçw Fs¶bpÅp.

4. \mbI³ F{X {Iqcamb aÀ±\w Gäphm§nbmepw thZ\ ]pd¯pImWn¡msX klnçw. At¸mgp­mæ¶ apdnhpIsf AbmÄ AhKWnçw. ]s£ Hê kv{Xo, AXv ImapInbmhmw, s]§fmhmw, A½bmhmw, B apdnhpIfn aê¶v hípt¼mÄ AbmÄ thZ\sIm­v ]pfbpw

5. Hê UnäIväohn\v tPmenbn \nìw kkvs]³Uv sNbvXmse tIkv sXfnbnçhm³ Ignbq

6. sXêhn \nì \r¯w sN¿m³ XpS§nbm \n§Ä I­pap«p¶ FÃmhÀçw B \r¯ NphSpIÄ Adnbpambncnçw

CXv icnbsöv sXfnbnçIbmsW¦n CXn\v DZmlcWklnXw adp]Sn ]dbm³ Ignªnsæn \n§fpsS Xe On¶`n¶ambnt¸mæw

CXpw ]dªv Rms\sâ hmkIqSnte¡v HmSnadbpì.. ASp¯ Znhkw ImWmw....

hoWmkpæamcsâ Nphscgp¯pIÄ

t]mfn ]n k¡dnbsb F\n¡v ]cnNbanà Fì ]dªm AXv AkXyamWv. acWs¸«Xnsâ (sImÃs¸«Xnsâ) ASp¯ Znhk¯nse ]{X¯nsâ ap³t]Pnse Nncn¨ apJw Fs¶ hÃmsX thZ\n¸n¨p. Ct¸mÄ Nm\epIfn \ndbp¶ apJw, IYIfpw D]IYIfpw Ahnizk\obamb amXrIIfn hf s¨gpXp¶ kXyamsW¶v hnizkn¸nç¶ hmÀ¯IÄ. hmÀ¯IÄ IYIfpsS XpSÀ¨IÄ Xs¶bmæì. ]{X¯ntebpw sSenhnj³ Nm\epIfntebpw hmÀ¯IÄ Rm³ hnizkn¡nÃ. CsXmìaà kXyw. ImcWw t]mfn ]n k¡dnb Ft¶mSv Hê]mSv Imcy§Ä ]dªn«p­v. kXyamb Imcy§Ä. C¶se IqSn Ah³ FsâbcnIn h¶nêì Imcy§Ä ]dªp F¶v Adnbn¨m \o t]mepw Ahnizknçw. AXo temI¯nsâ \nPamWv.

Bêw hftc­nbnê¶nÃ. P\n¨\mÄ apX hfÀ¶v Iuamcamæ¶Xnëaps¼ hfÀ¨bhkm\n¨nês¶¦n F{X \¶mbnêì. F¦n C§s\sbmìw D­mhnÃmbnêì.

F euhnwKv k¬, Unthm«Uv {_ZÀ, ssU\manIv FâÀ{¸nt\mÀ, I¼mjt\äv Bâv sI bdnwKv {^³Uv

CXn æsd Imcy§Ä Hìw F\n¡dnbnà ]s£ \à {^³Uv BWv AXdnbmw. AXmWtÃm FÃmhêw apXseSp¯Xpw.

Rm\hs\ BZyw t]cmbnêì hnfn¨nê¶Xv.. t]msf Fì hnfnçhm³ A{X ckw tXm¶nbnÃ. AXpsIm­v Xs¶ æsd Znhks¯ \nc´camb hÀ¯am\¯neqsS Ahs\sâ A¨mb\mbn.

]dbp¶ IYIÄ ça¸pdapÅ \njvIf¦ _meyhpw \ndhnsâ Iuamchpw \ap¡v HmÀ¡mw. a[pcapÅ _meyIuamcæXqle§fmbnêì Rmëw Ahëw X½n ]èh¨Xv..

Fs¶ kz]v\§fpsS h­Àem³Uv F¶mWv A¨mb³ hnfn¨nê¶Xv. Aê¬ hm§nX¶ ]pkvXI§fn F\nt¡ähpw Cãw A¼nfn A½mh³ IYm]pkvXIambnêì. AXnse thXmfIYIÄ hmbn¨v Ahsc Rm³ t]Sn¸n¨nêì. cm{Xn¡me§fn Fsâ ho«nenê¶mbnêì ]pkvXI§Ä hmbn¨Xv. IY tI«pIgnªm AêWnëw lcnçsams¡ ]pct¯¡nd§m³ t]Snbmbnêì. AXv Rm³ icnçw apXseSpçIbmbnêì.

A¨mb³ BZyambn h¶t¸mÄ Rm³ tNmZn¨Xv AêWns\çdn¨mbnêì. AêWns\ A¨mbm³ I­nêt¶m, Ah³ ]gbt¸mse¯s¶tbm F¶mbnêì... Bßm¡Ä¡v {]mbw IqSptam...? Bthm...? Ct¸mgpw \ë¯ aoibpw sN¼³ I®pIfpw B\s¨hnbpw Xs¶bmtWm Ah\v..? sseäv {Ko³ sN¡v jÀ«v BsWm C«ncnç¶Xv..? acnçt¼mÄ \½Ä C«nê¶ hkv{Xw Xs¶bmtWm Bßm¡fpw [cnçI.....?

AtXm Cu kn\naIfnsems¡ Imé¶ t]mse sshäv B³Uv sshäv BtWm....?

Aê¬ acn¨Xv A¨mb\dnªnê¶nÃ. 95se BKÌv amkw kzmX{´yZn\]cn]mSnbpsS `mKambn Ifnt¡­ Hê Um³knëth­n Xbv¨ Hê sshäv B³Uv sshäv {UÊn«v {]mIväokmbnêì. AXn\nSmbnte¡mbnêì lcnbpw kPohpsams¡ h¶Xv. AhÀ¡v AêWns\s¡ms­s´m Imcyaps­¶v Ifn¨psIm­nê¶ F\n¡v tXm¶n. s]s«¶v Aê¬ AhêsS IqsS tdmUnte¡nd§nbXpw Hê temdn h¶v AêWns\ X«ns¯dn¸n¨p. shfp¯ hkv{Xw apgphëw sN¼c¯n¸qhmbn. Ahs\ Hê t\mç ImWm³ t]mepw F\n¡v tXm¶nbnà ImcWw acn¨aëjysc Imé¶Xv F\n¡nãaÃmbnêì. acnç¶Xnëap¼pÅ cq]w Fsâ a\Ên \nìw amªpt]mæw AXpsIm­pXs¶ AêWns\ Rm³ I­sXbnÃ.

]s£ Ahs\ Ct¸mgpw Rm³ ImWmdp­v. Ct¸mÄ æd¨v \mfmbn Ah³ FhnsStbm Hfn¨ncnçì. Asæn Fsâ A½m½ ]dbmdpÅXpt]mse Ah³ thsd FhnsSsb¦nepw P\n¨n«p­mhptam...

Ah³ acn¨t¸mÄ Rm\msI XIÀ ìt]mbn. Ahs\s¶ henb Imcyambnêì. Ahs\s¶ In¨p F¶mbnêì hnfn¨nê¶Xv. Bsc¦nepw sNÃt¸cn«v hnfnç¶Xv F\n¡nãambnêì. ]s£ Fsâ Pohn¯Xn Aê¬ am{Xsa A§s\ hnfn¨nêì. AXpsIm­v A¨mb³ Fs¶ A§s\ hnfnçtam F¶v Rm³ tNmZnç¶Xv....

kmÀ Fsâ A¨mbsâ acWw h¨v Hê kn\naív IYbm¡nIqsS... UosäbvÂkv thWsa¦n Rm³ IeIväv sN¿mw... ]änbm Xnc¡Y Xs¶ Rm³ FgpXn¯cmw.... kmÀ X¶ Hê ss[cy¯nem Rm³ C§s\ FgpXnt¸mæ¶Xv.....

kmÀ A¨mb³ \¶mbn shÅaSnçw. Fsâ `À¯mhpw \¶mbn ]qkmæw. ]mÀ«nIgnªphêt¼mÄ sIm­phcmdpÅ aZyç¸nIÄ FSp¯zíp¶Xv Fsâ ]Wn BbXpsIm­v `À¯mhnÃm¯ t\c¯v Rmëw A¨mbëw tNÀ¶v \ÃXpt]mse X«pw. Bßm¡Ä tSÌv sN¿pIsbbpÅp F¶v ]dbp¶Xv icnbà kmÀ...

AZriy\mbn hcmw FìÅXpsIm­v A¨mbt\mSv Rm³ Hê I­oj³ h¨n«p­v. Hê ImcWhimepw Fsâ s_Uv dqanteçw _m¯v dqanteçw hcêsX¶v.

Aê¬ hê¶Xv In¨Wnteçw ssU\nwKv dqanteçamWv. Nnet¸mÄ XpWn Aeç¶nSt¯çw hêw. At¶cw Ah³ Fs¶ C§s\ t\m¡nbncnçw ]s£ AI¯v h¶m hmtXmcmsX Rm\ht\mSv an­nsIm­ncnçw. Ct¸mÄ Ah³ hcm¯XpsIm­v FÃmw Rm³ A¨mbt\mSmWv ]dbp¶Xv. A¨mbsâ tIknsâ Imcyw ]dªv R§sfm¶v ]nW§n. Fsâ kmsd Cu tIkpw tXªpamªpt]mæw. kmdn\dnbmtem knwK¸qcn h¨v acn¨v t]mb cmP³ ]ntÅsS Imcyw. hà sXfnhpap­mbm... tIsk´mbn.... Hs¡ ]gb IYt]mse BbntÃ... Rm\nsXms¡ ]dªt¸mÄ A¨mb³ ]Ãndp½pIbpw apãnNpê«pIbpsams¡ sNbvXp.

im]§Ä Hìw ]n ´pSc¯ Hê P·hpanÃ. sIm¶hÀ henb]pÅnIfmbncnçw. BÀs¡ms¡tbm F´nt\ms¡tbm Bbn æsd Xoêam\§Ä D­mbncnçw . Hìw \½psS Cãhpw k¦Â]hpw h¨tÃm \Sç¶Xv.

kmÀ A¨mb³ hê¶Xn\nt¸mÄ t\chpw ImehpanÃ. Bßm¡Ä¡v A§s\ IrXyamb kabsamìanÃmbncnçw. cm{Xnbn am{Xw hê¶Xv kn\nabn am{XsabpÅp.

Rm³ Du éIgn¨pIgnªt¸mÄ A¨mb³ h¶n«v Ft¶mSv Hê klmbw Bhiys¸«n«p­v. kmdns\s¶ klmbnçhm³ Ignbptam... acnç¶ Znhk¯n A¨mb³ Hê em]v tSm]v FdWmæfs¯ Hê ^vfmän (»q satUmkv) kq£n¨ph¨n«p­v. AXv Ct¸mÄ ]q«n¡nSçIbmWv. AXnsâ Xmt¡m ^vfmänsâ sesäÀt_mIvknep­v. kabw In«nbm AsXms¶Sp¯v XcWw.

A¨mb\Xv In«nbm FÃmImcy¯nëw sXfnhp­mæsa¶mWv. ]dªXv. CXv Rm³ A¨mbs\ {]tIm]n¸n¨Xv sIm­v kw`hn¨XmWv. A¨mb³ Ft¶mSpw Rm³ kmdnt\mSpaÃmsX thtdsb´p amÀ¤améÅXv.... ¹okv kmÀ Rm³ A¨mbë hm¡v sImSpt¯ms«...

A\kqb thétKm]m \ho³ tem¸kn\b¨ CþsabnÂ

{]nbs¸« kplrs¯... hoWmkpæamcëambpÅ Xm¦fpsS kulrZ¯nsâ hgn Fsâ PohnXs¯bpw Hê hebnemçw F¶v Rm³ IêXpì

t\mh Rm³ hmbnçì­v. CXn t]mfn ]n k¡dnbbpsS ^vfmäv Fì ]dbp¶ »q satUmknemWv Rm³ Xmaknç¶Xv. ]s£ ChnsS A§s\ AS¨n«ncnç¶ Hê ^vfmävt]mepanÃtÃm...

F´mWnXnsâ IY.... Rm³ tImtfPv A²ym]nIbmWv... Xm¦Ä¡v sabn Abt¨ms«.....

Wednesday, March 17, 2010

FACE BOOK INTER ACTIVE NOVEL

t^kv _p¡v t\mhÂ

A²ymbw 3

C³t_mIvkn t]mÌpIÄ hì \ndbp¶Xpw ]cnNbs¸Sphmëw Nn´IÄ hn]pes¸Sp¯phmëambn `qtemI¯nsâ hnime GSpIfnÂ\nìw hmçIÄ »m¡v Bâv sshäpIfmhp¶Xpw Hs«mê IuXpIt¯msS \ho³ tem¸kv {i²n¨p. BZys¯ kn\na Xnt¿ädn dneokv sNbvX Znhkw \ho³ B{ia¯nembnêì. FÃm¯nëw Hê sXfn¨ap­mhp¶Xv B{ia¯nse a®n Nhn«pt¼mgmWv. AsXmcmizmk¯nsâ CSamWv. ImÀtaL§§Ä \ndª a\Êv sXfnbp¶Xpw AhnsS ]pXnb Nn{X§Ä hcím\mæ¶Xpw B a®n \nìÅ aS¡¯nemWv. kn\nabpsS BZytjm Ignª`n{]mb§Ä h¶t¸mÄ Kpê ]dªp \memfdnbp¶ H¶mhpw.]s£ I¨hSw am{Xw sImXnç¶ Hê temI¯v kXyamb PohnXw F§s\ Pohnçsa¶v Adnbm\mbpÅ {iaamé­mth­Xv. kÀÆNcmNc§sfbpw Bizkn¸nçIbpw am\knImambn Dt¯Pn¸nçIbpw sN¿p¶ Hê IÀ½¯n \nsâ ]¦v Rm³ Iméì­v.

aëjya\kn Ct¸mgpw B kn\na \ne\nÂç¶Xnë ImcWw B hmçIfmWv. AXpsIm­pXs¶ ]cnNbs¸Sms\mê§p¶ Hmtcm BfpIfpw BcmsWìw F´msWìadnbphm\mbn apJ]pkvXI¯nsâ t]PpItfmtcmìw adn¨pt\m¡n.

{^­vkv dnIzÌv C³ hntäj³kv

inhcmPvtaml³ If¸pcíÂ

Benʽ {]Imiv

BâWn cmPp

juIXv ]pXnb]mew: kÀ Rm³ HcmIväÀ. Xm¦fpsS _nKv ^m³ ¹okv BUv ao......

slÀa³ sa hn³

tlaeX hnPb³: kÀ, sF tUm³Uv t\m bp...._«v sF skm bp C³ Snhn.... ¹okv BUv ao....

Aë]a iim¦³: tlmNnant\mSv Hcn¡Â HcmÄ tNmZn¨p. F´psIm­mWv Ia}WnÌv ]mÀ«n C´ys¡m¸w hfÀ¶v hnbäv\man hfscb[nIw iàn{]m]n¨Xv?

C´ybn KmÔnb·mêw I½}WnÌpIfpsa¶ c­p tNcnIfp­v. hnbäv \man Rm\mWv KmÔn F¶mWv tlmNnan³ adp]Sn ]dªXv.

G«³ ama: 73 w hbÊn hmÀ²Iyw F´msW¶v Rm³ Adnbpì. hmÀ²Iyw Htckabw `mchpw im]hpamWv.

t^kv_p¡nsâ tlmw t]Pv kvt{ImÄ sNbvXv \ho³ æsdtbsd t]sc kulrZ¯nsâ hebnem¡n. Xpd¶n« Npacnsâ kv{Io\n \ho³ hoWímbn Hê ktµiw Ab¨p.

\ho³ tem]knsâ t]mÌv

{]nbs¸« hoWív

Fs¶ kz]v\w ImWmdps­m F¶v Rm³ tNmZnç¶Xv, AXpw F\n¡]cnNnXbmb Hê kv{XotbmSv, Hê \à Iogvhg¡aà Fs¶\n¡dnbmw. F¶n«pw A§s\ Rm³ Xncç¶Xv \osbs¶ D½ h¨n«ps­¶v ]dªXpsIm­m.... Hê Xami, ]s£ \nsâ aWw F\n¡v In«nbnà tIt«m.... ]­v Fsâ ho«n A\nb¯nsb t\m¡m\mbn«v Hê s]®v ]mÀ¯nêì. Iaew F¶mbnêì AhfpsS t]cv. AhÄ¡v Ft¶¡mÄ Fs«m¼Xv hbknsâ aq¸p Iméw, A¶s¯ Fsâ {]bmw F{Xbm¶dnt¿m... ]Xns\m¶v... AhÄ A\nb¯nsb æfn¸n¨v FfnbnseSp¯v sshæt¶cw apä¯pIqsS \Sçt¼mÄ kvIqfnse tlmwhÀçIÄ XoÀ¯v Rmëw apät¯¡nd§pw henb hoSmbnêì AXv. apä¯v Xs¶ Hê sNdnb I¿mebp­mbnêì. AXnsâ Npäpambn Nmê]Snbpw. æsd \S¶v Iaew A\nb¯nsbbpw sIm­v Nmê]Snbn sN¶ncnçw ho«n A½ cm{Xnçfnbnembncnçw At¶cw. Aѳ Fìw ho«n hê¶ Bfmbnê¶nÃ, Asæn hcnIbmsW¦n Hê]mSnê«nbns« F¯mdpÅp. Iaew CêìIgnªm Rmëw ASp¯v sN¶ncnçw hrÝnIamkamWv Iaes¯çdnt¨mÀçt¼mÄ Fsâ a\Ên hê¶Xv. sXfnª BImiw shfp¯ ]ªns¡«pIÄ t]mse ]mdn \Sç¶ taL§Ä, Xé¯ Imäv, ]me]q¯ aWw. taL§Ä¡nSbn adªpw sXfnªpw hê¶ N{µ³, \nemhv ]d¼nse kIe ac§Ä¡Snbnepw \ngepIÄ hogv¯pì. Imäpw AXv ]c¯p¶ ]me¸qaWhpw \nemhn CfInbmSp¶ achpw sNSnIfpw a{´hmZIYIfnse Hê temIambn«mWv C¶Xns\çdnt¨mÀç¶Xv. Rm³ [mcmfw ]pkvXI§Ä hmbnçambnêì. Nn{XIYIfnembnêì hmb\bpsS lcn{io. A¼nfn A½mhsâ AaÀ¨n{XIYIfnse b£nbpw cmPvæamcëw arKtemIhpw Iaew tIÄ¡mëw B{Kln¨IYIfmbnêì. F\n¡v \¶mbn IY]dbm\dnbmsa¶v Rm³ Xncn¨dnªXpw Iaew IYtI«pIgnªXnëtijw Fs¶ t\m¡nb§s\ Ccnçt¼mgmbnêì. AsXmê XpS¡ambnêì. Iaesa¶ s]®v Hê ]Xns\m¶v hbÊpImcsâ ap¶n A\mhrXbmbn sXfnbp¶Xnsâ XpS¡w. AhfpsS I®pw Np­pw IhnfpIfnse Xé¸pw Npê­XeapSnbpsS Cê«pw s\©nse sNdp]´pIfpw Hê Nn{XIYt]mse F\n¡v hmbn¡m\mhpambnêì.

Ajd^v: CsXms¡ C§s\ hmÄt]mÌSn¡tWm, amsj.....

cmPvtaml³: kplrs¯ IY]dbq.... tIÄ¡m\m{Klap­v....

tlaeX : Hê Xpd¶ ]pkvXIw F¶ coXnbnepÅ BßIYsbgp¯mtWm kplrs¯ Cu t]mÌpIÄ... F¦nepw Nne Imcy§Ä Hgnhmç¶Xtà \ÃXv... HmÀçhmëw Hfn¨phípamëambn Nne clky§Ä D­mbncnç¶Xpw \ÃXtÃ....

juIXv: Xm¦Ä Hê kn\na kwhn[mbI\mbXpsIm­v tNmZnçhm... CXpw Hê kn\nabm¡ëÅ Fgp¯mtWm.... Hê t\mh Fì ]dbpt¼mÄ IYbp­mth­XtÃ, CXn§s\ æsd FgpXnh¨m A§s\bmhptam... AtXm ]pXnb coXnbn IY FgpXpIbmtWm... CâÀBIvänhv Fì ]dªm F§s\bm.... a\knembnÃ....

juI¯nëÅ t]mÌv

{]nbs¸« juIXv, Xm¦Ä¡v Cu FgpXnbXv Cãs¸«mepw Csænepw hmbn¨pIgnbpt¼mÄ Hc`n{]mbap­mhpatÃm, AsX´mbmepw F\ns¡gpXq... AXneqsS Hê ]pXnb ImgvNbp­mhpw AXv ]ckv]cw ]èhípt¼mÄ Hê ]pXnb hgnbp­mhpw AXneqsS k©cnçt¼mÄ `mjbpsS kw`h§fpsS Hê ]pXnb temIap­mhpw. AhnsS c­p kplr¯p¡Ä AhêsS a\Ên \ndª Imcy§Ä Xpdì ]dbpw. A§ns\ CSs]Sp¶ BfpIfmbn amdmëw Ignbpw. Aë`h§Ä¡v FhnsSsb¦nepsams¡ Hê kmZriyw D­mhpt¼mÄ AXv Fgp¯nsâ Hê ]pXnb BImiamhpw. AXpsIm­v Xm¦Äs¡´p tXm¶nbmepw F\ns¡gpXq. Cu apJ]pkvXIw I®pIfn ]ckv]cw ImWm\mhp¶ ImgvNIfmhs« F¶mWv Rm³ B{Klnç¶Xv

hoWmkpæamcsâ t]mÌv

kz]v\¯n sN¿p¶Xpapgphëw \½Ä HmÀ¯ncnçìsh ¦n B Bsf \½Ä A{Xam{Xw DÅn sIm­p \Sçìsh ¶v Fs¶ ]Tn¸n¨Xv Fsâ A½½bmWv. \ns¶ F\n¡v Hê]mS Imeambn«dnbmsa¶Xv Fsâ tXm¶emtWm F¶v Rm³ ]et¸mgpw BtemNn¡mdp­v. ImcWw Fsâ kvIqÄ Imew apXse \o Fsâ IqsS D­mbnêì. AXv \obà Fs¶\n¡dnbmw, ]s£ Ah\v \nsâ apJap­mbnêì. Ah³ hfÀ¶v hepXmbm \ns¶t¸msebncnçw. \nsâ t^ms«mIÄ ]{X¯n A¨Sn¨Xp h¶Xv Rm³ Fsâ kvIqÄ Imes¯ t^mt«mIfpambn tNÀ¯v h¨v t\m¡nbt¸mgmWv Rm³ \ns¶ Xncn¨dnªXv. kXyambn«pw AXv \obmbnê¶nà Fs¶\n¡dnbmw F¦nepw Fsâ _meyImekplr¯mb AêWns\ Ct¸mÄ Rm³ Imé¶Xv \n¶neqsSbmWv. Ahs\ F\n¡{Xínãambnêì. PohnX¯n FÃm Imcy§fpw sN¿pt¼mÄ Hê Iq«p thWsa¶v tXm¶nbn«ps­¦n AXht\mSv am{Xambnêì. AsXmcn¡epw {]Wbtam `mhnbn `À¯mthm Bbnê¶nÃ. AXnëa¸pdw, Asæn hyàam¡m³ ]äm¯ Ft´m Bbnêì. kvIqfn Rms\mê N«¼n Bbnêì. ]­v N«¼n F¶m ¢mÊv tamWn«À F¶mbnêì F¶v FhnsStbm hmbn¨n«p­v. CXv AXÃ, X\n Ae¼v, B¬ æ«nIsf t]mse ASn]nSn Hs¡ D­mç¶ Hê¯n.... Hê]mSv XÃptIknse {]Xn Bbnêì A§s\ A[nIw hgs¡mìw IqSmdnÃ, ]s£ tZjyw h¶m XÃpw AXmcmbmepw. sdbvt\mÄUv t]\ h¨mWmZyw æ¯nbXv, c­maXv tIm¼Êv. C§s\ sN¿p¶Xns\mê tdmÄ tamU D­mbnêì tIt«m... Fsâ Aѳ. A½sb hnhmlw Ignç¶Xnë ap¼v Aѳ C¶nt¸m BtemNn¨m tZhmkpc¯nse taml³em ensâ kz`mhw t]mse Bbnêì. Ae¼v ImWnç¶h\ht\Xv sImesIm¼\mbepw AhëÅ Øe¯v sN¶v s]m«nçw. AÑsâ \m«n sN¶m ]dªp tIÄ ç¶ Hê IYbp­v, tI«dnhmtW.... cm{Xnbn GsX¦nepw ho«n æ«n æ«nIÄ hniì Icbp¶Xv tI«m B hoSnsâ ap¶n ]gçebpw s\Ãpw Nmçw ]qf¡ng§pw sIm­phípambnêìhs{X. Aѳ ]W¯ns\ kvt\ln¨nê¶nÃ. Bê tNmZn¨mepw ssI¿nensæn ISw hm§n sImSpçambnêì. AÑs\mcn¡epw ]Ww F®nXn«s¸Sp¯nhíp¶Xv Rm³ I­n«nÃ. t]m¡änepÅXv A§s\Xs¶ tai¸pd¯v hípw. Bsc¦nepw AXv tamãnçsa¶v Aѳ `bs]«nê¶nÃ. AÑs\Ãhscbpw hnizmkambnêì. \n\¡Xv a\knemhpw ImcWw \nsâ kn\nabnse Hê ImcÎÀ Fsâ AÑ\mbnêì. AêWns\ Aѳ hÃsX kvt\ln¨nêì. Rm³ AhsâIqsS FhnsS t]mæ¶Xnepw AÑs\mscXnÀ¸pw CÃmbnêì. Rmëw Ahëw Hêan¨v kn\naív Hs¡ t]mbn«p­v tIt«m... ]¯mw ¢mÊn ]Tnçt¼mÄ R§Ä¡v kvs]j ¢mÊps­¶v ]dªn«v. A½tbmSv am{XamWv Rm³ IÅw ]dªn«pÅXv. AÑ\dnbmw Rm³ FhnsSt¸mbmepw. AsXmê kXyamWv. kvIqfn Im«p¶ FÃm ækrXnIÄ çw AÑsâ kt¸mÀ«v D­mbnêì. A½ XÃmëw hgç]dbphmëw \¶mhm\mbn ssZh§Ä¡v hgn]mSpIfpw t\À ìsIms­bnêì. F¶n«v Fsâ kz`mhhpw icochpw \¶mbnÃ. saensªmW§nb Fsâ kvIqÄ _mKn CSnhf, ssk¡nÄ sNbn³, sN¼pI¼n sI«nb Xnc­nhmÂ(CXv AÑsâ ]gb acs¸«nbn \nìw Rm³ tamãn¨XmWv) AêWnëw F\nçw kvIqfn t]mIm³ ssk¡nÄ D­mbnêì. ætd Zqcw Rm³ X\n¨mbnêì kvIqfnte¡v t]mbnê¶Xv. hgnbnsemcnS¯v h¨v Aê¬ tNêw. ssk¡nf§s\ Nhn«n hêt¼mÄ tN¨namê t]mæ¶Xv I­m Nhn«v ]Xps¡bmçw. sNdp§s\ s_ÃSnçw. GsX¦nepw B¼ntÅcmsW¶v IêXn AhêsS \S¯¯nepw kw kmcm¯nepw Hê amäw Iméw. ]Xnªv Bêw ]ckv]cw tIÄ¡m¯a«n XeXmgv¯n \ne¯vam{Xsa t\mçìÅpsh ¶v [cn¸n¨v GtXm B]¯v hcm³ t]mæìsh ¶ `mh¯n Hm«¡®n«v t\m¡n Ahc§s\ \Sçw. B¬ æ«nIÄ ]n¶mse IqSnbn«ps­¦n Cu s]®p§fpsS Hê `mhw ImWWw. \o Ft¸msg¦nepw AXv {i²n¨n«pt­m... tN¨namÀ an­msX A§s\ \Sçt¼mÄ Rm³ hfsc kv]oUn ssk¡nÄ Nhn«n AhêsS ap¼n sNÃpw. F¶n«v ]Xps¡ Hì Xncnªp t\mçw. At¸mÄ AhêsS apJs¯ N½Â ImWWw. AsXmê hÃm¯ Aë`hamWv. ]än¡s]Spt¼mÄ AhêsS apJ¯p­mhp¶ amä§sf... s]¬ æ«nIfpsS ]ndsI C§s\ ssk¡nÄ Nhn«n \Sçt¼mÄ AdnbmsX \½sSbpÅnepw Nne kzImcyXsbms¡ hêw. A§s\ FsâbpÅnepw Hê {]Wbw D­mbn. AXnat\mlcamb Hê {]Wbw . BtcmSm¶dntbm...? _nPptat\m³. kXyw AbmtfmSv tXm¶nb Cãw Cu \nanjw hsc BtcmSpw tXm¶nbn«nÃ. C\nbnt¸mÄ tXmìIbpanÃ. Fsâ `À¯mhmb kpæth«t\mSpt]mepw . anJmtbensâ k´XnIÄ F¶ kocnben BWv Rm³ BZyambn _nPpth«s\ I­Xv. AXp sS eImÌv sNbvXv Hì c­mgvN Ignªnêì. A¶v ZqcZÀi³ am{Xsa R§fpsS ho«nep­mbnêìÅp. \o\çdp¸mbnêì AXnse \mbnI AhtfmSv F\n¡v hÃm¯ tZzjyw tXm¶nbnêì. FtâXmb Fs´m Hì X«nsbSpç¶t]mse. F¶n«v Hê Znhkw Rm³ \o\çdp¸ns\mê `ojWn¡s¯gpXn Fsâ Cu Cãw Adnbmhp¶ c­pt]À D­mbnêì. kPn¯pw kPohpw. Ahêw IqSn tNÀ¶mWv B `ojWn¡s¯gpXnbXv. AXnë adp]Snsbmìw h¶nà tIt«m... kPn¯ns\mê t{]aap­mbnêì. Ahë In«p¶ I¯nt\ms¡ adp]Sn FgpXp¶Xv Rm\mbnêì. ImcWw aebmfw D]\ymk¯ns\ F\n¡v \à amÀç In«pambnêì. ]ns¶ AÂ]w kmlnXysams¡ DÅ Hcmfpambnê¶tÃm Rm³. ]s£ \n\¡dnbmatÃm, kmlnXy¯nsâ AkvInX DÅhÀ apgphëw t{]atcmKnIfmhpw F¶tà tI«n«pÅXv F¶n«pw F´m F\n¡§\s¯ tcmKsamìw D­mhmXnê¶Xv? Nnet¸mÄ Fsâ AÑëw A½bpw Fs¶ krãnçt¼mÄ a\Ên Iê XnbXv thsds´¦nepsams¡ Bbncnçw AtÃ... B¬ ]ntÅÀ¡v In«p¶ I¯pIÄ¡v adp]Sn FgpXp¶Xv Hê ckapÅ ImcyamWv Hê s]¬ æ«n¡v Fs´ÃmamWnãs¸Sp¶sX¶v Hê s]®nsâ a\Êp h¨v F\n¡dnbmhp¶XpsIm­pXs¶ AXv hmbnçt¼mÄ AhfpsS a\sʧns\bmWv {]XnIcnç¶sX¶v `mh\bn I­v Rm³ I¯pIsfgpXn. A§s\bncnçt¼mgmWv AKÌn³ Fs¶mê sN¡³ F\ns¡mê I¯v X¶Xv. Ah³ ]­v R§fpsS kvIqfn ]Tn¨nê¶Xm. ]¯v Ignªv sF.Sn.sFbn ]Tnçt¼mÄ Ahs\ìw R§Ä S}jët]mæ¶ hgnbn Im¯p\nÂç¶Xv I­nêì. Ahsâ sNcnªpÅ t\m«w BZyw Xncn¨dnªXv kPohmbnêì. F¶n«v Ah³ Ft¶mSv ]dªp hosW Ah³ s\\¡n«m Nq­sbdnbp¶Xv... sIm¯m³ X¿mdmhpt¶m AtXm Xoä Xn¶tWm... A¸gm F\n¡m _p²n tXm¶nbXv.. Ahs\dnª Xoä apgphëw Xn¶v Ahs\bns«m¶v h«w Npänbmtem... Ahsâ I¯v hm§m³ Xoêam\n¨t¸mÄ kPohmWv F\n¡ht\mSv CãamsW¶dnbn¨Xv. Hê]mSv s]¬ æ«nIÄ¡v t{]aw DÅXpt]mse Hsc®w Rmëw XpS§Wsa¶v AhÀ \nÀt±iw h¨p. AKÌnsâ I¯v hm§nbXpw kPohmbnêì. Ah\Xv Fsâ ssI¿n sIm­p hì Xì. Rm\Xv hmbn¨p. æsd t{]ateJ\§Ä FgpXnbn«pÅ F\n¡Xv hmbn¨t¸mÄ Hìw tXm¶nbnÃ. adp]Sn FgpX³ kPohv Fs¶ \nÀºÔn¨p, ]s£ F\ns¡mìw FgpXm³ IgnªnÃ. aäpÅhÀ¡v FgpXp¶Xpt]mse kzm`mhnIambn F\ns¡mc£chpw FgpXm\mbnÃ. HSphn FÃmhêw IqsS Xoêam\n¨Xv kPohv Xs¶ FgpXs« F¶mbnêì. BcmWnsXgpXnbsX¶v Ah³ a\knem¡nÃtÃm AhsâbpÅn Ft¶mSpÅ {]Wbw am{Xatà Ahs\sâ ssI¿£cw AdnbnÃtÃm A§s\ Hê]mSv \ymb§fneqsS kPoshgpXnb I¯v kPohv Xs¶ AKÌnë sImSp¯p AXnë Zqsc amdn Rm³ km£nbmbnêì. AZys¯ I¯në Ahsâ adp]Sn In«nbXpw kPohnsâ ssI¿n Xs¶bmbnêì. ]n¶t§m«v Fgpt¯msSgp¯mbnêì. Bhiy§fpsS Hê enÌmbnêì Hmtcm I¯pw ImUv_dokpw Xn¶mëÅ t_¡dn sFäwkpw, Nn{XIYm]pkvXI§fpw, tSmw &sPdn ImÀSq¬ kn\nabpsS hoUntbm Imkäpw Ahkm\ahk\ambt¸mÄ kn\na¡v Sn¡säSp¡mëÅ ss]khsc Aht\mSv hm§n¨p. HSphn AXv AKÌn\dnªp. Ahë In«nb Hscgp¯pw Rms\gpXnbXsödnªs¸mÄ Ahs\mê]mSv Icªp. Fsâ ap¶n \n¶v Ahs\mê s]®ns\t]mse henbhmbn \nehnfn¨p. Ahsâ I®pIfn \nìw [mc[mcbmbn I®oscmgpIn. Ahs\ X«n kam[m\n¸n¡Wsas¶\nç­mbnêì. ]s£ Hê t]m¯p s]®ns\t]mse Ah³ Icªp. F\n¡ht\mSv hÃm¯ k¦Ssamìw tXm¶nbnà ImcWw Rms\mê s]¬ æ«nbmbnê¶nÃtÃm... Cu s]®p§sft]mse Icbp¶ P´p¡sf I­m Xs¶ F\n¡v Nncnbpw tZzjyhpw hêw. Imew æsd BbntÃ.. Ct¸mÄ Rmt\mcmsf kXyambn«pw {]WbqÂçì­v. _nPptat\m³ IeymWw Ignªt¸mÄ Fsâ `À¯mhÃmsX HcmÄ F\n¡v kz´ambn FtâXmbnam{Xw thWsa¶v Rm³ Xoêam\n¨t¸mÄ F\n¡v In«nbXmWbmsf. FÃmhêw AbmÄ acn¨pt]mbn F¶mWv" ]dbp¶Xv. Be¸pg N§\mtÈcn tdmUn h¨v Kp­IÄ ImdnSn¨p sIm¶XmsW¶v At\zjWhpw \Sçì. Hê kXyw ]dbs« AbmÄ acn¨n«nÃ. Fìw Rm\bmsf Iméì­v. AbmfsW\n¡nt¸mÄ Fsâ am{Xamb Iq«v. thWsa¦n Rmëw Abmfpw IqSnbncnç¶ t^ms«m Ab¡mw CXv Rm³ \nt¶mSv am{Xsa ]dªn«pÅp. a\Ênsâ Cg]ncnhpIÄ \n\¡dnbmhp¶Xpt]mse thsdbmÀçw Adnbnà Fì Rm³ hnizknçì. Abmsf BÀçw sImÃm\mhnÃ. A{Xam{Xw IgnhpIfpÅ HcmfmWXv. AbmfpsS t]À \nt¶mSv Rm³ ]dbs«. t]mfn ]n k¡dnb

FACE BOOK INTER ACTIVE NOVEL

FACEBOOK NOVEL

A²ymbw 2

hoWsb F\n¡dnbnÃ. ]s£ hoWbpsS Biwkktµiw H«pw km[mcWambnê¶nÃ. t^kv_p¡n AhfpsS {^­v dnIzÌns\m¸w AhsfgpXn: \n§sf F\n¡dnbmw \n§Ä Fs¶ sI«n¸nSnçIbpw Npw_nçIbpw sNbvXn«p­v. Hcn¡Â,.... Hcn¡Â am{Xw. AXpsIm­v ¹okv BUv ao......

kz]v\§Ä Imé¶ BfpIfpambn Hê _Ôap­mæ¶Xv Ft¸mgpw \ÃXmWv. ImcWw AhÀ IYIÄ ]dbpIbpw AXnsâ Zriy§fn ]pXnb \nd§Ä tNÀçIbpw sN¿pw.

hoWbpsS t]mÌv:

Rm³ hoW kpæamc³. tXme¶qcnse aWnb¼ä hnPbcmLhsâbpw Nnäqc¼mgs¯ aWnbpsSbpw aIÄ. ]me¡mSv, ]dfnbn 1979 sabv 20 hymgmgvN cmhnse cmlpIme¯v 9 aWn 9 \mgnIípw 9 hn\mgnIípapÅ kab¯v P\n¨p. cmlpIme¯v P\n¨XpsIm­mhpw XeXncnª Cu kz`mhw. Aѳ BZys¯ç«nbmbn HcmWns\ {]Xo£n¨nêì. AXpsIm­pXs¶ P\n¨Xv s]¬ æ«nbmsW¦nepw thjw B¬æ«nbptSXv aXnsb¶v Xoêam\n¨p. kvIqfn ]mâvkpw jÀ«pan«p sN¶v Rm³ a\ÊpsIm­v Hcm¬æ«nbmbnXs¶ Pohn¨p. AXpsIm­v Fsâ PohnX¯n Hê]mSv {]iv\§Ä D­mbn. ]mâvkpw jÀ«pan« kl]mTnsb s]¬æ«nIÄ B¬æ«nbmbn sXän²cn¨v B¬æ«nIfpsS s_©n Ccn¡m³ \nÀºÔn¨p. A¶v a\Ên tXm¶nb hntcm[amtWmsb¶dnbnÃ. F\n¡v BZyw kplr¯p¡fmbn amdnbXv B¬æ«nIfmbnêì. A²ym]nIamÀ¡v Fs¶ `bambnêì F¶v Rm³ a³Ênem¡nbXpw B¬ kulrZ§fneqsSbmbnêì.

FsâbpÅnse Hê IYmIr¯ns\ Rm³ kmdnë ]cnNbs¸Sp¯p¶XpsIm­v kmdns\s´¦nepw t\«ap­mIWsa¶v Rm³ B{Kln¨m kmdns\´p sN¿m³ ]äpw? ImcWw kmdnt\mSv Imcy§Ä ]dªm AsXmê æ¼kmc¡q«n IbdnbXpt]mse tXmìw. ImcWw kmdns\ I­m ssZhs¯ Iméw t]msebp­v. kXyamWv kmÀ,.... kmÀ ssZhamWv..... Rm³ kmdnt\mSv Fsâ IY ]dbpw. kmÀ AXv kn\nabmçw. At¸mÄ Rm³ Häív sN¶v B kn\na Iméw. AXnëap¼v Rms\sâ `À¯mhns\ sImÃpw.

t^kv _p¡v HcÛpX temIamWv. AXmeoknsâ temIs¯¡mÄ \ndw ]nSn¨XmWv. ]t­mdbpsS s]«nsb¡mÄ PohëÅXpw, t\mlbpsS s]«Iw t]mse hnNn{XambXpamWv. FhnsSsbms¡tbm Pohnç¶ BfpIÄ Hê hnkvabtemI¯v H¶n¨ncnçhmëw AhchÀ¡v tXm¶nbmXpt]mse a\Êv hnfn¨p]dbphmëambn Hê NphÀ krãnçì. a\Ênsâ KXnhnKXnIÄ B NphêIfn FgpXpì. F¶n«v CãapÅhÀçw Xsâ Nn´IÄ a\Ênemæsa¶v tXm¶nbhÀçw AsXms¡ FgpXn Abçì. ]­v CsXmê C³eântem Hê ImÀUntem AXpasæn ]mbIW¡v ISemÊntem FgpXn Ab¨v Hê adpædn¸n\mbn ]chis¸«v Im¯nê¶ Hê Imeap­mbnêì. AXv I¯pIfpsS ImgvNIfmbnêì.

Un{Kn Ignªv A½bpsS \m«n h¶t¸mÄ tPmen¡v A¹nt¡j³ Abç¶Xpw hmb\imebn FÃm ]{X§fntebpw tPmen HgnhpIfpsS t]Pv t\mç¶Xpambn {][m\ hnt\mZw. amXr`qanbpw, aebmfat\mcabpw, Zn lnµphpw, C´y³ FIvkv{]Êpw AXn hê¶ hm­Uv tImfhpw kz]v\§fpsS A\´amb BImiw ImWn¨pX¶nêì. tImtfPn Hêan¨v ]Tn¨nê¶ Bêw F\n¡v Iq«pImcmbn B \m«n D­mbnê¶nÃ. kvIqfn A©mw ¢mÊpapX F«mw ¢mÊphsc H¶n¨v Hê _©nenê¶ {]Zo]pam{Xw HìamhmsX AhnsS D­mbnêì. R§fpsS \mSnsâsbmê {]tXyIX B¬æ«nIÄ {]oUn{Knhsc AhiyhnZym`ymkw t\Sn tXmämepw Pbn¨mepw Xoh­nIbdn ]mäv\ípw Al½Zm_mZnse ^mIvädnIfnepw Pohn¨v Ht¶mct­m hÀjw Ignªv \m«nsem¶v h¶v thebpw ]qchpw I­v H¯m Nnet¸mÄ Hê IeymWw Ign¨v Asæn an¡hmdpw D¯tc´y³ s]®ns\ sI«n inãPohnXw lnµnbpw ]dªv \mSpw \m«pImêw ad¶ BfpIfmbn ]{X¯nse NcatImf¯n hmÀ¯bmbn Ahkm\nçw. s]¬æ«nIÄ ssS¸pw tjmÀ«pw ]Tn¨v Nnet¸mÄ \m«nse Xs¶ GsX¦nepw _Êv I¼\nIfntem Asæn {]Êntem ]WnsbSp¯v AhnsS \nì Xs¶ Bsc¦nepw IeymWamtemNn¨v Asæn hgnh¡n Imé¶ GsX¦nepw I¼\n¸Wn¡mcs\ {]Wbn¨v ]ntÅsc s]äv amk¯nsemcn¡Â Hê kn\na I­v A¼e¯nse A¯mg]qP sXmgpXv ho«n h¶v InS¶v ho­pw HcmgvN BhÀ¯nç¶ Hê PohnXambn Xoêì. B B¬æ«nIfpsS Iq«¯n {]Zo]p­mbnê¶nÃ. Ah\§s\sbmê Imcys¯çdn¨mtemNn¨nê¶tXbnÃ. ImcWw Ah³ \m«n Hê s]¬æ«nsb {]Wbn¨nêì. sXmgn clnXsâ A¡mes¯ Gähpw {]nbs¸« PohntXm]m[n {]Wbambnêì. R§fpsS t]mÌv Hm^okn t]mÌ AknÌâv Bbn h¶ Hê æ«nbmbnêì AXv. A¶v Rm³ tImgnt¡mSv tImsfPn ]TnçIbmbnêì. Fsâ Un{Kn ss^\ Cbdnsâ Ime¯mbnêì {]Zo]v B s]¬æ«n¡v t^m¬ sNbvXp XpS§nbXv. A¶v R§fpsS \m«n t^m¬ D­mbnê¶Xv Fsâbpw sNdph¯qcnse A\´³ \mbêsS ho«nepw am{Xambnêì. {]Zo]v t]mÌv Hm^oknte¡v t^m¬ hnfn¡m³ am{Xambn _Êv Ibdn \Kc¯nte¡v t]mæw. {]Zo]n\v \Kc¯nsâ Bhiyw Hê t^m¬ hnfn¡v am{Xambnêì. Rm³ tImsfPn \nìw Ah[n¡v hê¶ \mfpIfn Ahsâ DÕmlw Hì ImWWambnêì. R§Ä c­pt]êw tNÀ¶mbnêì A¡me§fn H¶n¨v \S¸pw InS¸pw. HìIn Ah³ Fsâtbm Asæn Rm³ Ahsâtbm ho«nemhpw Fsâ HgnhpImew Ahkm\n¸nç¶Xv.

{]Zo]nsâ, hmg¸md FtÌän kq¸À sshkdmbn tPmen t\mç¶, ImÀ¯ntb«³ _mKnsâ DÅdbn h¨psIm­phê¶ Ì­v, Im´mcn, KoX XpS§nb I¼n]pkvXI§Ä cm{Xnbmhpt¼mÄ Bêw ImWmsX FSp¯v h¨v BZyw XpWnbnÃm¯ s]®p§fpsS ]Sw t\m¡nbpw ]ns¶ AXv hmbn¨v a\Ên Aìhsc I­ ]e s]¬ æ«nIsfbpw hnhkv{Xbm¡n HcÀ²t`mK¯nsâ XfÀ¨bn ]pXnb ImgvNIÄ¡bn ab§pw. cmhnsebmhpt¼mÄ A¼e]d¼nsâ sXs¡hgnbnse æf¯nÂsN¶v AÀ²\áIfpsSbnSbneqsS shÅw sXdn¸n¨pw Pe¯n\Snbn A\¡ap­m¡msX Dufnbn«v I®pXpd¶v s]®p§fpsS Imep I­pw D¨t\c§fn æfn¡m³ hê¶ Xdbnse s]®p§fpsS æfn¡Shnse sXdn]©mb¯ptI«pw HscmgnhpImew XoÀçw. A§s\sbmscmgnhpIme¯v aS§nt¸m¡n\nSbnembnêì {]Zo]v t]mÌm^oknse Dasb F\n¡v ]cnNbs¸Sp¯nbXv. AhÄ amXr`qanbnse _me]wànbn Da amS¦c F¶ t]cn IhnXIsfgpXnbnêì.

{]Wbw BImi¯v hÃt¸mgpw D­mhp¶Hê aghnÃmWv.

taL§fn {]ImicivanIÄ {]WbamWv

AXv Aenhnsâ, IêWbpsS sIm¨v sIm¨v Xpê¯pIfmhpw.

Bg¯në aosX sXfnª XSmIw t]mse ISÂ

AXv {]Wbn\nbpsS a\ÊmWv.

Cu IhnXIÄ A¨Sn¨ph¶ hmcnIIÄ I­v Rm³ Dasígps¯gpXn XpS§n. AXv Imew 1984 Bbnêì. {]Wbw AXoh clkyambpw BêsSbpw ZrãnbnÂs¸SmsXbpw sIm­pt]mtI­ Hê Imew. I¯pIsfgpXp¶Xv a\ÊpIÄ Xncn¨dnbp¶ HêImehpambnêì. AXv. DabpsS A£c§Ä {]Zo]nsâ {]Wba{´§fmsW¶v Rms\gpXn. A£c§Ä¡v lrZb¯nsâ anSn¸v t]mse iànbps­¶v AhÄ Fs¶ Adnbn¨p. ]mb¡W¡në ISemÊpIÄ \nd¨v FgpXnsbgpXn Hê s]¬ æ«nsb F§s\ XtâXm¡msa¶ hnjb¯n Rm³ ]n F¨v Un FSpç¶Xv DasígpXnb I¯pIfneqsSbmbnêì. Bêw ImWmsX BêadnbmsX Hê\mÄ Rm³ A½bpsS \m«nse¯pIbpw Dasbbpw Iq«n \Kc¯nte¡v _ÊpIbdpIbpw sNbvXp. \Kc¯nse¯nbn«pw R§Ä ]ckv]cadnbp¶hcmbn `mhn¡msX Hê sdsÌmdânte¡v IbdpIbpw AhnSs¯ ^manendqan Hê tai¡nêhihpancn¡msX Hêhi¯nê¶v Ahsf Fsâ s\t©mSv ]nSn¨aÀ¯pIbpw AhfpsS hnbÀ¸nänb Np­phens¨SpçIbpw sNbvXv a\Ênsâ hni¸Iän. ]ns¶bpw ]Iensâ ]æXn _m¡nsb¶ Xncn¨dnhn Rm³ Ahsfbpw sIm­v ]cnNb¡mcmêw hcm¯ Cw¥ojv ]S§Ä am{Xw Ifnç¶ \Kc¯n \nìw aq¶mep IntemanäÀ ZqcapÅ Hê Xnt¿ädnte¡v amän\nbpsS kab¯nëaps¼ F¯pIbpw Bįnc¡nÃm¯ DbÀ¶ ¢mÊv Sn¡äv Iu­dnëap¶nse s_©nenê¶v PohnX¯nsâ KXnhnKXnIsfçdn¨mæes¸SpIbpw sNbvXp. Xnt¿äÀ {]Wbn\nIfpsS DZym\hpw Gäp]dbphmëÅ æ¼kmc¡qSpw, AhnhmlnXêsS ]W¨nehnÃm¯ aWnbdbpamæì. Xnt¿ädnse Cê«n AhfpsS izmk¯nsâ thKX Rm\dnªp. FbÀI­ojWcnÃm¯XpsIm­v AhfpsS Igp¯nse hnbÀ¸v Fsâ I®pIsf \\¨p. Bthi¯nsâ Hê Xncamebmbn R§fpsS icoc§Ä Hì ]nSªXpw kn\na hn«p. Hms«mdn£bn \Kc¯nse _ÊvÌmânte¡v k©cnçt¼mÄ Da Fs¶¯s¶ t\m¡nsIm­nêì. AXv hcm³ t]mæ¶ PohnX¯nsâ ]pXnb hgnbmbnêì F¶v As¶\n¡dnbnÃmbnêì.

hoWkpæamcs\ Rm³ Fsâ t^kv _p¡v kplr¯mbn kzoIcnçì. PohnX¯n A]qÀWamb Fs´ms¡tbm DÅn h¨v AXmtcmsS¦nepw ]dªm hyàamæw Fs¶mê Nn´ hoWíps­¶v BZys¯ t]mÌv h¶t¸mÄ Xs¶ F\n¡v a\Ênembn. Asæn Hê ]cnNbhpanÃm¯ Hcmfnt\msS§ns\bmWv a\Êp XpdçI.

hoWbpsS t]mÌv

hoSv sNdpXmsWs¶mê ædsh R§Ä ç­mbnêìÅp. henb ho«nse æ«nIsft¸mse Fà kuIcy§fpw Aѳ R§Äç­m¡nX¶nêì. Fà RmbcmgvNbpw ]pd¯p sIm­pt]mæw HìIn kn\na, ]mÀ¡v, _oNv, A§s\sbÃmbnShpw. RmbdmgvN Aѳ Cd¨n hm§n hêw. BSnsâ Xe, Icfv, ]ns¶ H¯pIn«nbm Xhf, CsXÃmw Aѳ Xs¶ Idn hípw. ]n¶oSv Idn híp¶ N«nbn NqSptNmdn«v ]nc«n R§Ä, Rm³, hnaÂ, A½, aqìt]scbpw Npänëanê¯n hmcn¯êw. Hê]mSv kt´mj§Ä kvt\lw, FÃmap­mbnêì. Ct¸mgpw D­v. Fsâ ho«n Cìw Rm³ sN¶m AÑëw A½bpw F\n¡v tNmdp hmcn¯êIbmWv ]Xnhv. F\nç am{Xaà hnaenëw. Ah³ F©n\obdnwKv Ignªv Hê tkm^väv hÀ I¼\nbn s{Sbn\nbmbn tPmen t\mçì. c­p amkw Ignªm Atacn¡¡v t]mæw. At¸mÄ Cu ho«n Rm³ Häímæw Häív Fì ]dªm Fsâ `À¯mhv hêw cm{Xnbmhpt¼mÄ, ]ns¶ sXm«nen InSç¶ æªphmhbp­mæw. ]ns¶ Fsâ Npacv, P\me, hmXnÂ, ASp¡fbnse ]m{X§Ä, I\£³ hnSphn¨ sSenhnj³, ]Isemcn¡epw Id§m¯ ^m³, I¯m¯ _Ä_v, A{Xsbms¡ t]msc F\n¡v hÀ¯am\w ]dbm³.... hna F\n¡v Hê ktlmZc³ am{Xaà Ahs\sâ a\ÊpIqSnbmWv. Rmëw Ahëw X½n GgphbÊnsâ {]mbhyXymkap­v. Rm³ Xmaknç¶ hoSv Hc¼e¯nsâ ASp¯mWv. ]s£ AhnsS F´mWv {]Xnã Fs¶\n¡dnbnÃ. AS¨n« Cu ho«nenê¶m kÔymhpt¼m AhnsS híp¶ ]m«p tIÄ¡mw. AXv kIe ssZh¯nsâbpw ]m«pIfmWv. sagpæXncn sh«¯n kIe ]cn]mSnIfpw Ign¨v h¨v Rm³ cm{Xnbn `À¯mhv hê¶Xnë Im¯ncnçw. hì Ignªm Fs¶ Hì kq£n¨p t\mçw ]ns¶ A§Sv ASnbmWv. Hcn¡Â tZzjyw ]nSn¨v Rm³ ]dªp C\nsbs¶ ssIsIm­psXm«mep­tÃm...... kXyw ]dbmtÃm ]ns¶ Abmsfs¶ ssI sIm­v sXm«n«nÃ. Hê Nqc hm§n h¨n«p­v. AXpsIms­ Ct¸m ASn¡mdpÅp.... Bé§sf´n\mWv kmÀ C§s\ s]®p§sf XÃp¶Xv? s]®p§Ä F¶m ASnsImÅmëÅ b{´amtWm? AsXm hnhchpw hnZym`ymkhpw Ds­¶v kzbw Al¦cnç¶hêsSbpw DÅv, Ct¸mgpw A]cnjvIrXamb Hê ImS³ kwkvImcw a\Ên kq£nçIbmtWm...? kmÀ AbmÄ A\§pì­v....GXp \nanjhpw AbmÄ DWÀt¶¡w. DWÀ¶mÂ.....? _m¡n Rm³ ]n¶osSgpXmw kmÀ....

(contd)

t^kv _pIv

chapter 1

Rm³ hfÀ¶Xv XnI¨pw A]cnjvIrXsa¶v ]dbmhp¶ Hê Øe¯mWv. AhnsS hyàamb Hê tdmUnÃ. \ndsb ssIt¯mSpIfmWv. ssIXbpw ]pÃpw shfp¯v ]ªnt]mse ]q¡Ä \ndª saÃn¨ X­pIsfmSpIqSnb t]cdnbm¯ æsd sNSnIfpw B ssIt¯mSn\cnIn Iméw. ho«papä¯p\nìw t\cn«v hůntem«mWv IbdpI. hoSv kmam\yw ]WapÅXmbnês¶¦nepw F\n¡§s\ tXm¶nbsXbnÃ. icnçw A§ns\ henb [\mÍycmsW¶ Hê hnNmcw F\n¡v CÃmbnêì. ImcWw A½ R§sf hfÀ¯nbXv A§ns\bmbnêì. hoSv Hê hn[w hepXmbnêì. hoSnë]n¶n ac§fpw ]pÃpw \ndª hnimeamb ]d¼p­mbnêì. kvIqÄ hn«p h¶m A½ R§sf sIm­v ]WnsbSp¸nçambnêì. Fsâ IqsS kvIqfn \nì Fìw ho«nte¡v hê¶X ZnhmIc\mbnêì. ZnhmIc\v Ft¶¡mÄ Ht¶m cs­m hbÊv aq¸p Iméw A¶v Rm³ Bdmw ¢mÊnemWv ]Tnç¶Xv. ZnhmIcëw Fsâ ¢mÊn Xs¶bmbnêì. Hì c­p ¢mÊn Ah³ tXmäncnçw F¶mWv Rm³ IêXp¶Xv. F¦nepw Rm\Xht\mSv tNmZn¨n«nÃ. ImcWw Nnet¸mÄ Ahë k¦Sw tXm¶nbmtem F¶v hnNmcn¨n«mbnêì. Ahsâ AÑsâ aIÄ R§fpsS ho«n ]m{Xw IgpImëw apäaSn¨v hoSv hr¯nbm¡mëw Fsâ XmsgbpÅ A\nb¯nsbbpw A\nbs\bpw t\m¡mëambn hì ]mÀ¯nêì. AhÄ¡v GItZiw ]Xnt\sgm ]Xns\t«m hbÊp­mbnêì. Iaew F¶mbnêì AhfpsS t]cv.

Rm³ F«mw ¢mÊnembt¸mÄ A½ AhêsS ho«nte¡v Xmakw amän. Aѳ ZqsctbtXm tZit¯¡v tPmenbmbn t]mbnêì. Aѳ t]mbXv a{Zmknte¡mbnêì Fì ]dªXv hÀj¯nsemcn¡Â ]«mf¯n \nìw eohn hê¶ _me½mabmbnêì. a{Zmknte¡v _me½maív Øew amäw In«m³ km[yXbpt­msb¶v At\zjn¡m³ sN¶Xmbnêìhs{X.. AÑ\hnsS kn\nabpsS ]Wnbmbnêì F¶dnªXv ]n¶oSpw æsd Ignªmbnêì. Aѳ kn\nabn jq«n§nëth­ Øe§fpw aäpw GÀ¸mSmç¶ Bfmbnêì. R§fpsS \m«n kn\nasIm«Isbmìw D­mbnê¶nÃ. AXpsIm­pXs¶ Rm³ A[nIsamìw kn\naIÄ I­n«p­mbnê¶nÃ. Aѳ R§sf kn\na¡v sIm­pt]mImdpanÃmbnêì. kvIqÄ Ah[nIme§fn R§Ä æSpw_w apgphëambn XoÀ°bm{X XpS§pw ]g\n, aêXae, æamêtImhnÂ, Xr¸mfqÀ _meapêI³ tImhnÂ, KpêhmbqÀ, sImSp§ÃqÀ A§s\ Ignbmhp¶Xpw Adnbmhp¶Xpamb FÃm apêI³ tImhnepIfpw Ibdn Xesam«bSn¨v Iãn¨v Hêamks¯ A¼ehmkw Ignªv R§Ä Xncns¨¯pw B kab¯v Aѳ ImWn¨psImSp¯ Øe¯v jq«v sNbvX Nne kn\naIÄ Iméw. AÑsâ CãssZhw _meapêI\mbnêì F¶v ]n¶oSv Rm\dnªXv AÑsâ {Sès]«n ]gbXmbt¸mÄ ]gb Cê¼v kmam\§Ä hm§m³ h¶ Hê Xang\v Xq¡nsImSp¯t¸mgmbnêì.

A½bpsS hoSnsâ ap¶n Hê tdmUv R§Ä¡v ho«nd¼nenê¶m ImWmw. AXneqsS [mcmfw temdnIfpw ImdpIfpw CS¡v kabw ¢v]vXs¸Sp¯n _ÊpIfpw t]mæw A\nb¯nsb æfn¸n¨v sshæt¶camhpt¼mÄ Iaew hoSnsâ ap¶nse aXnen\Sp¯v \nÂçw Rm³ kvIqfnÂ\nìw hn«ph¶m taev IgpIn Iae¯nsâbSp¯v hì \nÂçw At¶cw R§Ä Hê Ifn Ifnçw tdmUneqsS CSt¯m«v t]mæ¶ hml\§Ä FtâXpw het¯m«v t]mæ¶Xv Iae¯ntâXambn F®saSp¯psIm­pÅ Hê Ifn. ]et¸mgpw CSXphgn Rm³ FtâXmçw ImcWw \Kcw CSXp`mK¯mbnêì. [mcmfw temdnIfpw ImdpIfpw \Kc¯nse¡v t]mæt¼mÄ Fsâ h­nIfpsS F®w IqSpw . A§s\ Rm³ Hê]mSv hml\§fpsS DSabmæw. Hcn¡Â t]mepw Iae¯ns\ Fs¶¡mÄ DbÀ¶hfmç¶Xv Rm³ Cãs¸«nê¶nÃ. B \n¸v Nnet¸mÄ tNmdpIgnçhm³ hnfnç¶Xphsc \nÂçw F§mëw Fsâ `mK¯v h­nIfpsS F®w ædªm Rm³ Pbn¨Xpëtijsa DuéIgnçhm³ t]mIq. A{Xtbsd hmin F\nç­mbnêì F¶v C¶v Rm³ Xncn¨dnbpì.

H¼Xmw ¢mÊn ]Tnçt¼mÄ Aѳ \m«n Øncambn. AÑsâbѳ acn¨t¸mÄ hoSpw ]d¼pw t\m¡mëw ho«nse ImcWhØm\taähpambn Aѳ hoSnsâ D½dtImembn NmêItkcbn ImgvN¡mc\mbn. AXv æd¨p\msf D­mbnêìÅp. AÑ\§s\ HcnS¯S§nsbmXp§nbncnç¶bmfsöv R§Ä¡dnbmambnêì. A§s\bmWv Aѳ \m«n Hê kn\nasIm«IXpS§nbXv. a{ZmknÂ\nìw sIm¨nbnÂ\nìw Xangpw ]gb lnµnkn\nabpw IqSpX sIm­ph¶v hÃt¸mgpw Nne aebmf ]S§fpambn Aѳ sIm«Ibn D¨apX Xnc¡nembn. i\nbpw Rmbdpw Fsâ BhmktI{µw A§s\ kn\nasIm«Ibn Im_n³ dqambn.

\ho³ tem¸kv F¶ kn\nakwhn[mbI³ Hê kn\nasbçdn¨mtemNnçs¼msgms¡ BZyw a\Ên \ndbp¶ hnjzÂ, t{]mPIvädn \nìw kv{Io\nte¡v DuXp¶ ]pINpêfmWv. Xnt¿ädnse s]mSnbn DSseSpç¶ \oeshfn¨¯nsâ ]pINpêÄ. \c¨ XmSnbpgnªv Kl\ambn Hê]mSmtemNn¨v DÅn IYm]m{X§fpw kw`h§fpw kwLÀjaë`hnçt¼mÄ \Sìw s{SUvanÃn AXnthK¯n HmSnbpw Hmtcm kn\naípw IYbpw AXnsâ Xnc¡Ybpap­m¡n ]ns¶bpw æsd\mÄ a\Ênen«v Zriy§fm¡n AXn Hê kn\nabpsS NcSp­mhpt¼mÄ am{Xw AXv Nn{XoIcn¡msa¶v Xoêam\nçì. kn\na ImgvNbpsS DÕhamsW¶v ]dª BNmcy·mÀ a\Ênsâ I®mSnIq«nep­v. ImgvNIÄ Imé¶Xnsâ bpàn imkv{Xobambn hymJym\n¡m³ IgnbnÃ. I®pIÄ ssZhw X¶ncnç¶Xv ImgvNIÄ ImWm\mWv. F¶m I®psIm­v Imé¶Xns\ hnizknçhmëw {]bmksa¶v asämcmÄ XXzw ]dbpì.

c­p [\nI·mêsS IY

AhÀ c­pt]êw I¨hSmhiyambn A\y\m«nte¡v t]mæIbmbnêì. HcmÄ¡v Xsâ sI«pambn \Sìt]mIm\mWnãw. asäbmÄ¡v Hê æXncbpÅXpsIm­v \Sç¶Xn H«pw XmÂ]cyanÃmbnêì. hgn¡v h¨v Hê km[mcW¡mc\mb hgnt]m¡³ Ahsc I­t¸mÄ hnNmcn¨p. apXemfn æXnc¸pd¯pw B{inX³ ]n¶mse NpaSpw Xm§n \Sìw t]mæì. sshæ¶cambt¸mÄ [\nIcmb kplr¯p¡Ä Hê hgnb¼e¯nse¯n. cm{Xnbmbm bm{X th­ Fì Xoêam\n¨v AhÀ AhnsS Xmaknçhm³ GÀ¸mSm¡n. \Sì h¶ I¨hS¡mcë InSçhm³ hneIqSnb XebWbpw InS¡bpw Hê¡n InS¡m³ XpS§sh æXnc¸pd¯ph¶bmÄ Xsâ æXncsb Hê ac¯n sI«nbnSp¶Xv k{X¯nsâ ]pd¯ncnç¶ Imh¡mc³ I­p. At¸mÄ AbmÄ hnNmcn¨p. hyhkmbn \à sa¯bn InS¡ms\mê§pì B{inX\mb æXnc¡mc³ æXncsb sI«nbnSpIbpw sN¿pì. k{X¯n At¶cw ap³]v I­ hgnt]m¡s\¯pIbpw Abmfpw Imh¡mcëw IqSn [\nIcmb I¨hS¡msc¸än ]dªv XÀ¡¯nemhpIbpw sN¿pì. c­pt]Àçw ]dbmëÅXv AhÀ I®psIm­p I­p F¶XmWv. I®pIÄ \s½ h©nç¶Xv. ImgvNbpsS kXyadnbmsXbmWv.

\ho³ tem¸kv Ct¸mÄ hmbnç¶Xv æ«nIÄ çÅ kZpt±iIYIfmWv. Hê kn\nabpsS Xncs¡mgnªm {]£pÐamb a\Êv im´nbSbp¶Xv hÃXpw hmbnçt¼mtgm Asæn aps¼mcn¡epw I­n«nÃm¯ CS§fneqsS k©cnçs¼mtgm BWv. æ«n¡me¯v \Sì XoÀ¯ hgnIfn \nìw thdn«v Hê hgnImWn¨psImSp¯Xv AÑt\msSm¸w kn\nasIm«IbnteçÅ bm{XIfmbnêì. Aѳ [mcmfw IYIÄ ]dbpambnêì. AÑsâ ]gbkn\naIfnse Im«pIÅ·mêw sImÅ¡mêw Ahsc ]nSn¡m³ hê¶ sPbnwkvt_m­pamêw Xangvkn\nabn kPohamb IYIÄ. AXv Nn{XoIcn¡m\mbn tkes¯ aebnSpçIfpw IÀWmSIsbbnse AacmhXnbpw AhnSs¯ amk¡W¡nse Xmak¯nsâ Iã¸mSpIfpw AÑs\mê {XnÃmbnêì. aëjykz`mhsa¶Xv XoÀ¯pw hyIXam¡m³ ]äm¯ Hê AhØbmsW¶mWv Aѳ B Imes¯çdn¨v HmÀas¸Sp¯nbXv. hyXyØmcmb tZi¡mêw `mj¡mêw. `£WImcy¯n t]mepw HêabnÃm¯hÀ. ]ns¶sb§s\bmWv `mcX¯n\v Hê tZinbkz`mhap­mhp¶Xv. AXpsIm­pXs¶ `mhnbn C´ysb¶ Hê cmPyap­mhpIsbbnÃ. Hê]mSv \m«pcmPy§fmbn, A§s\bmæhm³ th­n \ncmlmckXym{KlaS¡w Hê]mSv kacapdIfhXcn¸nç¶ BfpIfpsS Hê Iq«hpw kwlmc \r¯amSp¶ t_m[anÃm¯ aëjyêsSbpw \mSmbn amdpw. CXѳ K¬ss^äv Im©\ F¶ hnPbefnX D{K³ ss^äv ImgvNh¨ kn\nabpsS sk¡âv tjm hn«phê¶ Hê i\nbmgvN ]dªXmWv. As¶sâ {]mbw ]Xn\mdp hbÊmbnêì. AÑë Imes¯çdn¨pw aëjyÀ¡v kw`hn¡m³ t]mæ¶ amäs¯ çdn¨pw \à t_m[ap­mbnêì F¶v F\n¡nt¸mÄ hyàamæì.

Aѳ ]­p t]mb hgnIÄ \Sì ImWWsa¶ Nn´ Hê ]p\À hmb\bmWv. PohnXw ]Tn¨Xpw ]Tn¸nç¶Xpamb Hê ]pXnb ImgvN. BZy kn\nabpsS jq«n§në IYbmtemNn¨t¸mÄ Hê aebSnhmc¯nse PohnXambnêì. ISp¯ ]mdIfpw s]mSn¸mdIfpapÅ Hê {]tZiambm \ÃXv FìXoêam\n¨t¸mÄ s]s«¶mWv F¦Ä ]m«³ kz¯v F¶ kn\nabn Pbi¦À æXnc¸pd¯v sNbvkv jq«v sNbvX Øew HmÀah¶Xv. AXv Aѳ ImWn¨psImSp¯ Øeambnêì. tkes¯ Icn¦Â¸mdIÄ¡nSbneqsS ImtdmSnçt¼mÄ \ho³ tem¸kv Xsâ Iymadamt\mSv ]dªp: Cu Øew kn\naív ImWn¨psImSp¯Xv Fsâ AÑ\mWv....

A\´væamÀ Cu hgnbneqsS ]n¶oSv ]mªpt]mb Po¸pIsfçdn¨pw æXncIsfçdn¨pw FSp¯ t_mw_v ss^äpIsfçdn¨pw AXp­m¡nb _meyIuamccks¯]änbpw CSapdnbmsX ]dªp. ASna¡¨hS¯n Pbëw \kodpw, b£n¸mdphn joesb hen¨ngNpsIm­v tPmkv{]Imiv t]mæt¼mÄ tkma³ c£s¸Sp¯p¶Xpw tlm«Â \oeKncnbn B\µpw AtimIëw Po¸nse sNbvkpw A\´pæamÀ hfsc Bthit¯msS hnjzÂkv ]dªp. æ«n¡mes¯ ImgvNIÄ Hcn¡epw acnç¶nÃ. HmÀan¡mëÅ iàn ædbp¶Xphsc. aesbmc¯p\nìw hoinb Imän AÑsâ hnbÀ¸paWapÅXpt]mse \hoë tXm¶n. AZriyambn Aѳ Cu hgnbnte¡v Iq«nsIm­pt]mæ¶Xpt]mse. I­p I­v aebpw IÃpw s]mSn¡mäpw CeIfnÃm¯ ac§fpw kn\nabpsS ]pXnb Zriyambn. B kn\nabmbnêì \ho³ tem¸Ên\v \hmKX kwhn[mbIëÅ ]pckvImcw t\Sns¡mSp¯Xv. B AhmÀUnë h¶ Biw kmktµi¯n\membnêì t^kv _p¡nteçÅ BZy C³hntäjëw h¶Xv. B C³hntäj³ hoW kpæamctâXmbnêì.